Monthly Archive: March 2017

VENDIM Nr. 994, datë 9.12.2015 PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË AKTEVE TË MARRJES SË TOKËS NË PRONËSI

VENDIM Nr. 994, datë 9.12.2015 PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË AKTEVE TË MARRJES SË TOKËS NË PRONËSI

VENDIM Nr. 994, datë 9.12.2015 PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË AKTEVE TË MARRJES SË TOKËS NË PRONËSI Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 9, të ligjit nr. 9948, datë 7.7.2008, “Për...

LAJMËRIM  PUBLIK

LAJMËRIM PUBLIK

Bazuar në ligjin 171/2014 datë 18.12.2014 “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish- ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”,VKM-se nr. 337, datë 22.04.2015 “Për përcaktimin e procedurave të kryerjes...

LIGJ Nr. 44/2015 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 44/2015 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 44/2015 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË...

REGULLAT TEKNIKE ARKIVORE

REGULLAT TEKNIKE ARKIVORE

NORMA TEKNIKO-PROFESIONALE DHE METODOLOGJIKE TË SHËRBIMIT ARKIVOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË I. Dispozita të përgjithshme Neni 1 Në mbështetje të Ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për arkivat”, neni 15, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave...

LIGJI Nr.9154, datë 06.11.2003 “PËR ARKIVAT ”

LIGJI Nr.9154, datë 06.11.2003 “PËR ARKIVAT ”

LIGJI Nr.9154, datë 06.11.2003 “PËR ARKIVAT ” …dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Tiranë, më 16.12.2011 Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al 2...

LIGJ Nr. 73/2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”

LIGJ Nr. 73/2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”

LIGJ Nr. 73/2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT” Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të...

LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT

LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E...

LIGJ Nr. 115/2014 PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 115/2014 PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 115/2014 PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Në mbështetje të neneve 81, pika 2, shkronja f, 83, pika 1, dhe 108, pika 2, të Kushtetutës, me...

RREGULLORE E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË    KËSHILLIT TË BASHKISË VLORË

RREGULLORE E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT TË BASHKISË VLORË

PJESA E PARË ORGANIZIMI I KËSHILLIT TË BASHKISË Kreu I DISPOZITA PARAPRAKE Neni 1 Objekti i rregullores 1. Kjo rregullore disiplinon organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Bashkisë dhe organeve të tjera këshillimore, si...