SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të
konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Jurist” në Drejtorinë Juridike të
Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas
parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fitues për këtë pozicion:

  1.  Shaze Kondaj 74 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...