Regjistri i kërkesave dhe pergjigjeve korrik -shtator 2019