Njoftim për listen e verifikimin– Specialist “Inxhinier Mjedisi”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurëne pranimit shërbimin civil, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1. Amarda Kasa

Procedurat e konkurrimit do zhvillohet datën 24.10.2019 ora 10:00 ambientet e BashkisëVlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...