Rregjistri i ankesave, kerkesave dhe vrejtjeve

Nr.

Kërkesë
Ankesë
Vërejtje
Kodi i regjistrimit

Ceshtja

Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë

"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)"

"Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)"

Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)

"Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo"

"Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)"

"Përgjigjia
(data dhe numri)"

   
1PoK1Emertim rruge02.06.2020Drejtoria Juridike -
Nr prot 29
29/1
date 09.06.2020
02.07.2020PoKthim Pergjigje
2PoK2Emertim rruge10.06.2020Drejtoria Juridike
Nr.33
12.06.2020
33/1
02.07.2020Po24.06.2020Kthim Pergjigje
3PoK3Rregjistrim toke11.06.2020DPPMA
Nr.35
12.06.2020
34/1
02.07.2020Po
4PoK4Rregjistrim trualli11.06.2020DPPMA
Nr.34
12.06.2020
35/1
02.07.2020PoKthim Pergjigje
5Pok5Marrje toke ne pronesi25.06.2020DPPMA5052
Date: 26.06.2020
02.07.2020Po
6Pok6Kopje dokumenti25.06.2020DPZHT5053
Date: 26.06.2020
02.07.2020Po
7Pok7Kerkes per interpretim juridik26.06.2020DPPMA5107
Date: 26.06.2020
02.07.2020Po
8Pok8Kerkes per dokumentacion26.06.2020DPZHT5106
Date: 26.06.2020
02.07.2020Po
9Pok9kerkes per paisje AMTP26.06.2020DPPMA5108
Date: 26.06.2020
02.07.2020Po
10Pok10Kerkese per ndihme ekonomike26.06.2020DNSSH5111
date: 26.06.2020
02.07.2020Po
11Pok11Kerkes info per landfillet29.06.2020DPPMA5179
Date: 29.06.2020
12Poa12Ankes per zenie rruge29.06.2020IMT5182
date: 29.06.2020
13Poa13Ankes per zenie rruge29.06.2020IMT5185
Date: 29.06.2020
14Pok14Kerkese per rikontruksion kopshti12.06.2020DIZP4571
Date: 17.06.2020
15Pok15Kerkese per informaciom21.07.2020KB21.07.2020PoKthim Pergjigje 21.07.202
16Pok16Kerkese per permirsim infrastrukture21.07.2020KB nisur Kryetarit te Bashkise22.07.2020
17pok17Kerkese per vendparkim taksi28.07.2020D.I.Z.P , KB06.08.2020
18pok18Propozim per Titull Nderi05.08.2020Drejtorise Juridike06.08.2020
19pok19Kerkese per ballafaqim me komunitetin10.08.2020D.P.ZH.T10.09.2020
20POK20Kerkese per spostim memoriali17.08.2020D.P.ZH.T17.08.2020
21PoK21Kerkese per Informacion G. Bocari24.08.2020D.P.ZH.T, Drejtorise Juridike, ASAT, DBNJ________27.08.2020Po
22PoK22Kerkese per emertim rruge09.09.2020Drejtorise Juridike________Ne procesNe proces
23PoK23Kerkese per strehim
Krenar Sadiku R1
15.09.2020DIZPPoNe procesNe proces
24PoA24Ankese per mungese infranstukture. Lgj 15 tetori, R122.09.2020Keshillit te Bashkise, DIZP
30.09.2020Ne procesNe proces