Aplikim per Agjensi transporti nderkombetare

 

stema_100

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VLORË

DREJTORIA E INFRASTRUKTURES DHE ZBATIMIT TE PROJEKTEVE

KERKESAT PER Agjensi transporti nderkombetare:

 • Reputacion te mire
 • Gjendje te pershtatshme financiare
 1. Kompetence profesionale :
  1- Kerkese autodeklarimi
  2- Nipti +QKR (tek objekti te jete agjensi transporti nderkombetare)
  3- Vertetim nga Tatim Taksat e Bashkise Vlore, nga Tatim Taksat e Rrethit(per agjensi)
  4- Deshmi penaliteti (tre muajt e fundit) administrator.
  5- Dokument i zoterimit te kopetences profesionale( ÇKP)-kontrate , fotokopjo e
  certifikates dhe deshmi penaliteti te drejtusit teknik, I cili duhet te banues ne Vlore dhe
  duhet te paraqese nje deklarate ne sa shoqeri merr pjese, kjo e shprehur me deklarate nga
  ana e drejtuesit teknik.
  6- Gjendja financiare, vertetim nga banka (bilanci vjetor, fondet qe ka , depozitat
  bankare,kredite, asetet, prona te subjektit).
  7- Çertifikate pronesie apo kontrate me pronarin e objektit ku do jene zyrat agjensise.
  8- Ne rast se jeni te licensuar per transport udhetaresh nderkombetar QKL dhe licenca e
  transportit nderkombetar, ne mungese te kesaj kontrate me shoqeri transporti te
  ngjashme.

Te gjitha dokumentat do te jene fotokopje e noterizuar.