Aplikim per autorizim Hyrje-Dalje Karburanti

stema_100

KËRKESË
BASHKISË VLORË

DREJTORISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ZBATIMIT TË PROJEKTEVE

 

PËR HYRJE – DALJE PËR MJETE NË TREGUSIT FUNDORË TË HIDROKARBIREVE :

Unë I nënshkruari ______________________________ banues në adresën ______________________
_______________________ cel____________________dhe me dokument identifikimi ______________
Bazuar në ligjin nr.139 datë 31.07.2015 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, ligjin
nr.8378 datë 22.07.1998”Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë”(I ndryshuar),VKM Nr.153 datë 07.04.2000
“Për miratimin e Rregullores së Zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”(i ndryshuar), si dhe të
akteve të tjera në zbatim të tyre,
Në emër të subjektit fizik/juridik _______________________________________________ me seli në
_______________________________________ në cilësinë e ________________________________
KËRKOJ: Pajisjen me autorizim hyrje-dalje në rrugë për tregusit fundorë të hidrokarbureve në
territorin e Bashkisë Vlorë.
Bashkëlidhur dorëzoj dokumentat e mëposhtme:
1.-Planimetria e sheshit të ndërtimit ose në rastet e objekteve ekzistuese planimetria e objektit, e cila të
përmbajë pozicionin topografik, kadastral, pamjen ajrore, planimetrinë e relievit, emërtimin e rrugës dhe
vendin ku kërkohet aksesi për hyrje –dalje të zonës së shërbimit.
2.-Projekti teknik, i kryqëzimit të rrugës me hyrje-dalje, të hartuar në përputhje me kërkesat e ligjit nr.8378
datë 22.07.1998”Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë”(I ndryshuar),VKM Nr.153 datë 07.04.2000 “Për
miratimin e Rregullores së Zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”(i ndryshuar). Projekti teknik
i Hyrje-Daljes duhet të hartohet nga projektues të ndërtimeve me licencë të kategorisë 6(a,b,c) dhe 11(a,b).
3.-Auditimi i sigurisë rrugore, hartuar nga auditues të licensuar të kategorisë 6 dhe 11, në përputhje me ligjin
nr.8378 datë 22.07.1998”Kodi rrugor I Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,VKM Nr.153 datë 07.04.2000
“Për miratimin e Rregullores së Zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar
4.-Çertifikatën e pronësisë me hartën treguese për sheshin e ndërtimit në rastet e objekteve të reja.Çertifikata e
pronësisë mbi objektin me hartë treguese në rastet e objekteve ekzistuese(të noterizuara).
Dokumentacioni dorëzohet në një kopje.

KËRKUESI:______________________________
SPECIALISTI i Bashkisë Vlorë____________________________________Vlorë , më…../…../…….

Përgjigjen lutemi ta tërhiqni pranë Bashkisë Vlorë.