Author: Jeton Puka

SMENSWICT

SMENSWICT

SMENSWICT – Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems    Partneret e Projektit LB (P1) CHAMBER OF...

i-Alarms

i-Alarms

i-ALARMS – Ionian-Adriatic earLy wARning Monitoring System Në një kohë të ndryshimeve globale, bota po përpiqet të përballet me kushtet e reja të jetës, të cilat lidhen ndjeshëm me ndryshimin e klimës dhe rreziqet...

GreatSun

GreatSun

GreatSun – GREece and Albania Towards SUstaiNability Konsumi i energjisë i ndërtesave është një nga sfidat kryesore në qytetet e BE-së me rinovim që paraqet një mundësi madhore në të njëjtën kohë. Mundësitë lindin...

Zhvillimi i Markës dhe Logos për MIM Vlorë

Zhvillimi i Markës dhe Logos për MIM Vlorë

Ndermarrja e Menaxhimit te Integruar te Mbetjeve, Vlore shpall konkursin per dizain te logos te nderrmarrjes. Logoja duhet të pasqyrojë temën e administrimit dhe qëndrueshmërisë së mbetjeve ne kombinim me turizmin në Bashkinë Vlorë....

Projekti CRISCO

Projekti CRISCO tashme ka përfunduar. Ishte një përvojë e shkëlqyeshme për 10 qytetet partnere dhe për pothuajse 2000 njerëzit e përfshirë direkt ose indirekt në projekt. Gjatë dy viteve (shtator 2017 deri në gusht...

PER SHPERNDARJEN E SHPERBLIMIT TE LINDJES

PER SHPERNDARJEN E SHPERBLIMIT TE LINDJES

NJOFTIM PER SHPERNDARJEN E SHPERBLIMIT TE LINDJES Celet fondi per shperndarjen e shperblimit te lindjes. Familjaret e femijeve ne kete liste duhet te paraqiten prane Zyrave te Qendres Ekonomike, Vlore deri me daten 25,...

Njoftim për bursat 2018-2019

Njoftim për bursat 2018-2019

NJOFTIM  Bashkia Vlorë  njofton studentët  që ndjekin  studimet në vitin e parë në  institucionet e larta arsimore publike se  mund të përfitojnë bursë në rast se plotësojnë kriteret   si studentë  në nevojë : Studentë...

Njoftim për Ftesë për Negociata/ Notification on the Invitation for Bid

Njoftim për Ftesë për Negociata/ Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESË PËR NEGOCIATA Bazuar në nenin 7 gërma c të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimet publike” me gjithë ndryshimet; Ligjit nr. 135/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe në Vendimin e...