Author: Mario Mullai

Vendim Nr 88,Dt. 24.12.2020 Per miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore ne Territorin e Bashkise Vlore

Vendim Nr 88,Dt. 24.12.2020 Per miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore ne Territorin e Bashkise Vlore

VENDIM NR 88 DATE 24.12.2020 Per miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore ne Territorin e Bashkise Vlore” Këshilli i Bashkisë Vlorë VENDOSI:

Informacion ne lidhje me Zonat Kadastrale

Informacion ne lidhje me Zonat Kadastrale

Kosultimi Publik do te behet gjate diteve : Data 22/01/2021 – 08/03/2021 Ne adresen prande Bashkise Vlore Oraret e pritjes ne ambjentet ku do te kryet konsultimi jane : Te hene -Te Premte orari...

PROJKET – VENDIM PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PERFUNDIMTARË 2021-2023

PROJKET – VENDIM PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PERFUNDIMTARË 2021-2023

______________________________________________________________________________               R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË   Nr._______prot.                                                                                  Vlorë, më_____._____ 2020 PROJKET – VENDIM Nr.     ,...

PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGJA E BANESËS TË ZNJ.DERVISHE RACAKU NË DATËN12.11.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGJA E BANESËS TË ZNJ.DERVISHE RACAKU NË DATËN12.11.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

________________________________________________________________________________               R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E MBROJTJES CIVILE Nr._______prot.                                                                          Vlorë,më_____._____2021 PROJEKT -VENDIM Nr._____     ,...

PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGJA E BANESËS TË Z.YLLI ABAZI NË DATËN12.11.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGJA E BANESËS TË Z.YLLI ABAZI NË DATËN12.11.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

________________________________________________________________________________               R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E MBROJTJES CIVILE Nr._______prot.                                                                          Vlorë,më_____._____2021 PROJEKT -VENDIM Nr._____     ,...

PROJEKT – VENDIM MBI MIRATIMIN E KRITEREVE TË DHËNIES SË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN SI DHE NGA FONDET E BUXHETIT VENDOR

PROJEKT – VENDIM MBI MIRATIMIN E KRITEREVE TË DHËNIES SË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN SI DHE NGA FONDET E BUXHETIT VENDOR

________________________________________________________________________________ R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë   KËSHILLI I BASHKISË VLORË Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2021   PROJEKT – VENDIM...

PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2020

PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2020

________________________________________________________________________________ R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë   BASHKIA VLORË DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2021...

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR MUAJIN DHJETOR 2020

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR MUAJIN DHJETOR 2020

________________________________________________________________________________ R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2021...