Author: Mustafa Guaci

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË QË PËRFITOJNË FAMILJET E PASTREHA, QË BANOJNË ME QIRË NË TREGUN E LIRË DHE NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME PËR TA PËRBALLUAR VETË GJITHË VLERËN E QIRASË.

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË QË PËRFITOJNË FAMILJET E PASTREHA, QË BANOJNË ME QIRË NË TREGUN E LIRË DHE NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME PËR TA PËRBALLUAR VETË GJITHË VLERËN E QIRASË.

               ______________________________________________________________________      R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë                                                BASHKIA VLORË   Nr. ________prot.                                                            Vlorë, më ______._______.2020 PROJEKT-...

Pjesa IV  Konstituimi i KB

Pjesa IV Konstituimi i KB

Pjesa IV   Konstituimi  i  KB    faqe 21.     Neni  4 pika 2 ( Thuhet se data  për mbajtjen e mbledhjes së parë  përcaktohet nga Sekretari(139/2015  neni 48 pika 2) nëkonsultim të ngushtë  me...

PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGIA NË BANESËN E Z. FAHRI ISUFI NË DATËN 28.01.2019, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË

PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGIA NË BANESËN E Z. FAHRI ISUFI NË DATËN 28.01.2019, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË

      ________________________________________________________________________________ R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E EMERGJENCAVE CIVILE Nr._______prot.                                                                           Vlorë,më_____._____2019  ...

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË QË PËRFITOJNË FAMILJET E PASTREHA, QË BANOJNË ME QIRA NË TREGUN E LIRË DHE NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME PËR TA PËRBALLUAR VETËGJITHË VLERËN E QIRASË

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË QË PËRFITOJNË FAMILJET E PASTREHA, QË BANOJNË ME QIRA NË TREGUN E LIRË DHE NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME PËR TA PËRBALLUAR VETËGJITHË VLERËN E QIRASË

               ______________________________________________________________________      R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë   BASHKIA VLORË   Nr. ________prot.                                                            Vlorë, më ______._______.2020 PROJEKT-...

PËR Miratimin e fëmijëve të familjeve me probleme të thella social ekonomike që do të frekuentojnë çerdhet dhe kopshtet me drekë  për një periudhe 10 mujore me të ardhurat e Bashkisë

PËR Miratimin e fëmijëve të familjeve me probleme të thella social ekonomike që do të frekuentojnë çerdhet dhe kopshtet me drekë për një periudhe 10 mujore me të ardhurat e Bashkisë

      ________________________________________________________________________ R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL    ...

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME PYJE DHE KULLOTA PUBLIKEQËKËRKOHEN TË TRANSFEROHEN DHE RREGJISTROHEN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME PYJE DHE KULLOTA PUBLIKEQËKËRKOHEN TË TRANSFEROHEN DHE RREGJISTROHEN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË

      _____________________________________________________________________________ R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË SEKTORI PYJEVE DHE KULLOTAVE   Nr_________Prot                                  Vlorë,më _____...

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR MUAJIN JANAR 2020

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR MUAJIN JANAR 2020

      ________________________________________________________________________________       R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË   DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL...

DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2019

DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2019

        ________________________________________________________________________________                                             R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë                                              BASHKIA VLORË                          DREJTORIA E NDIHMËS DHE...

PËR MIRATIMIN EHARTËS SË PËRGJITHSHME PËR PLAZHET E LEJUARA SIPAS KOORDINATAVE TË PËRCAKTUARA NË VKM-sëNR.171, DATË 27.03.2019

PËR MIRATIMIN EHARTËS SË PËRGJITHSHME PËR PLAZHET E LEJUARA SIPAS KOORDINATAVE TË PËRCAKTUARA NË VKM-sëNR.171, DATË 27.03.2019

  ________________________________________________________________________ R E P U B L I K A  E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E PRONAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT TE ASETEVE   Nr....