Category: Legjislacioni

LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE Në mbështetje të neneve 13, 78, 81, pika 2, 83, pika 1, dhe 108 – 115 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E...

VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive

VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive

Detaje te 3.3 VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive Parametri Vlera Emri 3.3 VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele,...

VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme

VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme

Detaje te 3.2 VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme Parametri Vlera Emri 3.2 VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve...

Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

Detaje te 12. Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK Parametri Vlera Emri 12. Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK Shkarko Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK Dokumenti 12. Ligji...

Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policine bashkiake

Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policine bashkiake

Detaje te 11. Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policinë bashkiake Parametri Vlera Emri 11. Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policine bashkiake Shkarko  Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policine bashkiake Dokumenti 11. Ligji nr. 8224, 15.05.1997...

Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore

Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore

Detaje te 10. Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore Parametri Vlera Emri 10. Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore Shkarko Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen...

Ligji nr.112-2013, 04.04.2013 Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt

Ligji nr.112-2013, 04.04.2013 Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt

Detaje te 9. Ligji nr.112-2013, 04.04.2013 Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt… Parametri Vlera Emri 9. Ligji nr.112-2013, 04.04.2013 Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt… Shkarko Ligji nr.112-2013, 04.04.2013 Për dekoratat,...

Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime

Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime

Detaje te 8. Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime Parametri Vlera Emri 8. Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime Shkarko  Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime Dokumenti 8. Ligji...

Ligji nr.9131, 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Ligji nr.9131, 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Detaje te 7. Ligji nr.9131, 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE Parametri Vlera Emri 7. Ligji nr.9131, 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE Shkarko  Ligji nr.9131, 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS...

Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Detaje te 6. Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE Parametri Vlera Emri 6. Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE Shkarko Ligji nr.9887, 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE...