Category: Njoftime

SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist agronom” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve të...

Takim Publik: Llogaridhënia për zbatimin e buxhetit për vitin2018

Takim Publik: Llogaridhënia për zbatimin e buxhetit për vitin2018

Date 16 oren 16:00 organizohet takimi publik me banoret e Rajonit 5. Tematika e këtij takimi është llogaridhënia për zbatimin e buxhetit për vitin 2018 si dhe vazhdimi i Buxhetimit me pjesëmarrje të komunitetit...

NJOFTIM MBI REZULTATET E LISTES SE VERIFIKUAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist “Inxhinier Ndertimi”)

NJOFTIM MBI REZULTATET E LISTES SE VERIFIKUAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist “Inxhinier Ndertimi”)

Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndertimi” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr....

Njoftim per perfitimin e Bonus Qeraje.

Njoftim per perfitimin e Bonus Qeraje.

NJ O F T I M   NJOFTOJMË  QYTETARËT  E   REGJISTRUAR SI  TË  PASTREHË  PRANË BASHKISE VLORË,  QË  BANOJNË  ME QIRA NË BAZË TË NJË KONTRATE QIRAJE NËNËSHKRUAR PARA NOTERIT,  NUK KANË TË ARDHURA...

Takim Publik: Llogaridhënia për zbatimin e buxhetit për vitin 2018

Takim Publik: Llogaridhënia për zbatimin e buxhetit për vitin 2018

Nesër të Enjten në oren 18:00 organizohet takimi publik me banoret e Rajonit 4. Tematika e këtij takimi është llogaridhënia për zbatimin e buxhetit për vitin 2018 si dhe vazhdimi i Buxhetimit me pjesëmarrje...

PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË BANESAVE ME KOSTO TË ULËT, NËPËRMJET KREDIVE ME KUSHTE LEHTËUSESE NGA BUXHETI BASHKISË VLORË

PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË BANESAVE ME KOSTO TË ULËT, NËPËRMJET KREDIVE ME KUSHTE LEHTËUSESE NGA BUXHETI BASHKISË VLORË

Në bazë të VKB Nr.109 datë 18 . 10. 2018 ”Për miratimin dhe zbatimin e programit të banesave me kosto të ulët, nëpërmjet kredive me kushte lehtësuese nga buxheti i Bashkisë Vlorë”, njoftohen të...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE     Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”  Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për...

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist “Inxhinier Ndertimi”)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist “Inxhinier Ndertimi”)

Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndertimi” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”   Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Agronom

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Agronom

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

Njoftim Shpallje

Njoftim Shpallje

BASHKIA VLORË DREJTORIA e Informacionit dhe Marredhenien me Publikun Nr.2079 prot.                                                                          Tiranë, më 05.11.2018   Lënda:  Njoftim Publik.