Dispozitat e brendshme rregullatore per keshillimin me publikun