Kerkesa, ankesa, sinjalizime dhe verejtje

stema_100

 

Procedura per te bere kerkese ankese ,vrejtje dhe sinjalizime organeve te Bashkise Rregullore e brendshme per priceduren e shqyrtimit , hetimit administrativ , sinjalizimit dhe mekanizmat e mbrojtjes se konfidencialitetit Njesine pergjegjese qe regjistron , heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet Adresa postare/elektronike per depozitimin e ankesave , sinjalizimeve dhe verejtjeve Afatet dhe menyrat e kthimit te pergjigjeve ne lidhje me kerkesat , ankesa, verejtjet

 

REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA VLORË

NJËSIA PËRGJEGJËSE PË SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESIT

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë punonjësit e Bashkisë Vlorë, se njësia Përgjegjëse për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve e ushtron aktivitetin pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore. Aktiviteti i saj është i bazuar në Ligjin 60/2016 “Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve” dhe akteve nënligjore të tij.

 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

 

 

 

Adresa: Sheshi “4 Heronjtë”,

e-mail: info@vlora.gov.al

www.vlora.gov.al;

 

text

text
text 
text