Sherbimet Administrative sipas fushave te percaktuara ligji 139/2015