Taksa dhe Tarifa vendore

stema_100

Nr.100 Dt.22.12.2017

″PËR MIRATIMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE NË TERRITORIN E BASHKISË VLORË”

I NDRYSHUAR

Këshilli i Bashkisë, në mbledhjen e tij të datës 22.12.2017, Mbështetur ne ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 8, neni 9 pika 1 germat a, b, të nenit 54 pika f; ne ligjin 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”; në ligjin nr.9632, datë 31.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, me ndryshimet përkatëse, në Ligjin nr.105 /2017, në Ligjin nr.106 /2017, në Ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; në Ligjin nr.107/2014, date 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimit e territorit”, si dhe VKM nr. 408, datë 31.05.2015 “Për miratimin e rregullores të zhvillimit të territorit”, Ligjin 24/2017 datë 09.03.2017 “Për administrimin e ujitjes dhe kullimit” neni 17,18,19; Ligjin 9385 datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, ligjin 10465, datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin 10279 datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”,
1. TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN2. TAKSA MBI PASURINE E PALUAJTSHME3. TAKSA E FJETJES NE HOTEL4. TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE NGA NDERTIMET E REJA4.1 TAKSA PËR KALIMIN E TË DREJTËS SË PASURISË5. TAKSA E TABELËS DHE REKLAMËS6. TARIFA PËR ZËNIEN E HAPËSIRAVE PUBLIKE7. TARIFA E SHERBIMIT VETERINAR8. TARIFA E SHËRBIMIT TE NDRIÇIMIT, PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT8. TARIFA E PARKIMIT AUTOMJETEVE9. TARIFA E SHERBIMIT TE UJITJES10. TARIFA PER LEJE, AUTORIZIMEVE DHE VERTETIME TE LESHUARA NGA ADMINISTRATA E BASHKISE DHE NJESITE ADMINISTRATIVE.11. TARIFA SHËRBIMI PËR SUBJEKTET QË USHTROJNË AKTIVITET NË SEKTORIN E NDËRTIMIT12. TARIFA PER PËRDORIMIN E AMBIENTEVE PUBLIKE DHE MJETEVE TË INVENTARIT NE INSTITUCIONET E VARTËSISË VENDIME TE SHFUQIZUAR

TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN

 1. Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, për tatimpaguesit që i nënshtrohen tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, është 5 (pesë) për qind.
 1. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, për tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 0 (zero) deri në 5 (pesë) milionë lekë, është 0 (zero) lekë në vit.
 • Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet Drejtorive Rajonale Tatimore, është e ngarkuar me vlerësimin, mbledhjen, kontrollin, arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e buxhetit të qeverisjes vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël. Administrata Tatimore Qendrore transferon të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël në llogari të bashkisë , ku ka vendndodhjen biznesi i taksueshëm, brenda datës 10 të muajit pasardhës, kur janë arkëtuar tatimet
 • Strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”. Përjashtimi nga tatimi mbi fitimin, i parashikuar sipas këtij paragrafi, aplikohet për një periudhë 10-vjeçare për ato struktura, të cilat përfitojnë statusin special deri në dhjetor 2024. Efektet e përjashtimit fillojnë në momentin e fillimit të veprimtarisë ekonomike të strukturës akomoduese, por jo më vonë se 3 vjet nga marrja e statusit special.
 • Këstet e parapagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, për vitin vijues, për tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, llogariten në bazë të të dhënave të deklaratës tatimore të një viti më parë. Forma dhe përmbajtja e deklaratës tatimore vjetore përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave. Gjatë periudhës vijuese tatimore, tatimpaguesi parapaguan, në llogarinë e organeve tatimore ose në Postën Shqiptare, këstet tremujore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, të biznesit të vogël, brenda datës 20 prill, për muajt: Janar, Shkurt e Mars; brenda datës 20 Korrik, për muajt: Prill, Maj e Qershor; brenda datës 20 Tetor, për muajt: Korrik, Gusht e Shtator; dhe brenda datës 20 Dhjetor, për muajt Tetor, Nëntor dhe Dhjetor.

TAKSA MBI PASURINE E PALUAJTSHME

 1. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme llogaritet si me poshtë:
[Çmimi Vlerësues] x [Shkalla e taksës] x [Koeficient e qëllimit te përdorimit te pronës]
 1. Çmimi vlerësues përcaktohet duke ndjekur radhën e mëposhtme te caktuar
 2. Ne baze te vetëdeklarimit
 3. Çmimi i vlerësuar sipas ZVRPP
 • Çmimi referues mesatar sipas aneksit 1 dhe 2

 

 1. Shkalla e taksës

Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës, është si më poshtë:

 1. I) 0,05% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për banim;
 2. II) 0,2% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike;
 3. II) 30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë atë sipas afatit të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.

 

Bashkia Njësia Koeficient i taksës sipas njësive
Vlore Vlore 100%
Vlore Novosele 65%
Vlore Shushice 65%
Vlore Qendër 65%
Vlore Orikum(Qytet) 100%
Vlore Orikum (Rurale) 67%

 

 1. Koeficient e qëllimit te përdorimit te pronës
Qëllimi i Përdorimit Te Pronës Koeficienti
Për banesa pas vitit 1993 100%
Për banesa para vitit 1993 70%
Njësi Tregtimi dhe Shërbimi 150%
Për Parkim të Mbuluar Dhe Bodrumet 70%
Për Parkim të Hapur 30%
Për Veprimtari Industriale 50%
Për Veprimtari Bujqësi Dhe Blegtori 30%

 

 1. Për banesat ne njësite administrative, do te reduktohet çmimi mesatar si me poshtë:
 • Njësite Novosele, Shushice, Qendër do te reduktohet çmimi mesatar referues ne -35% te qytetit Vlore
 • Njësia Orikum (Zona rurale) do te reduktohet çmimi mesatar referues ne -33% te Qytetit Orikum
 1. Për njësite Administrative Novosele, Orikum, Shushice, dhe Qendër , do te përfitojnë 30% ulje nga taksa e pasurisë për çdo kategori përkatëse. Per ndërtesat e banimit te ndërtuara përpara vitit 1993 ne qytetin e Vlores nje reduktim i kësaj takse prej 30%.
 1. Kur vlerësimi sipas pikave 1.a.I dhe 1.a.II më lart është i pamundur, çmimi i vlerësuar për vlerësimin e pasurisë së paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore do të llogaritet tabelës se mëposhtme:
Shkalla e taksës për banesat 0.050% Pas viti 1993
Bashkia Njësia Çmimi referues për m2 Koeficient i taksës sipas njësisë Shkalla e taksës                                         (ligji 68/2017 lejon deri +/- 30%) Vlera vjetore për taksën ne m2
Vlore Vlore      61,800 100% 100%            30.90
Vlore Novosele     61,800 65% 70%            14.06
Vlore Shushice      61,800 65% 70%            14.06
Vlore Qendër  61,800 65% 70%            14.06
Vlore Orikum(Qytet)  60,000 100% 70%            21.00
Vlore Orikum (Rurale)   60,000 67% 70%            14.07

 

Shkalla e taksës për banesat 0.050% Para viti 1993
Bashkia Njësia Çmimi referues për m2 Koeficient i taksës sipas njësisë Shkalla e taksës                                         (ligji 68/2017 lejon deri +/- 30%) Vlera vjetore për taksën ne m2
Vlore Vlore         43,260 100% 70%       15.14
Vlore Novosele         43,260 65% 70%              9.84
Vlore Shushice         43,260 65% 70%              9.84
Vlore Qendër         43,260 65% 70%              9.84
Vlore Orikum(Qytet)         42,000 100% 70%            14.70
Vlore Orikum (Rurale)         42,000 67% 70%              9.85

 

Shkalla e taksës për ndërtesat qe nuk shërbejnë për banim
Bashkia Vlore Vlore Vlore Vlore Vlore Vlore
Njësia Vlore Novosele Shushice Qendër Orikum

(Qytet)

Orikum (Rurale)
Çmimi referues për m2 61,800 61,800 61,800 61,800 60,000 60,000
Shkalla e taksës sipas VKM 132/2018 100% 65% 65% 65% 100% 67%
Shkalla e taksës sipas ligjit 68/2017 100% 70% 70% 70% 70% 70%
Qëllimi i përdorimit te pronës Koeficient Vlera vjetore për taksën ne m2
Njësi Tregtimi Dhe Shërbimi 150% 185.40 84.36 84.36 84.36 126.00 84.42
Për Parkim të Mbuluar dhe Bodrumet 70% 86.52 39.37 39.37 39.37 58.80 39.40
Për Parkim Të Hapur 30% 37.08 16.87 16.87 16.87 25.20 16.88
Për Veprimtari Industriale 50% 61.80 28.12 28.12 28.12 42.00 28.14
Për Veprimtari Bujqësi Dhe Blegtori 30% 37.08 16.87 16.87 16.87 25.20 16.88

 

 1. Për ndërtesat e banimit qe i mungon dokumentacioni për përcaktimin e sipërfaqes dhe vitit te ndërtimit niveli i taksës do te jete:
 2. 3100 leke/vit për banesat ne Qytetin e Vlorës
 3. 2200 leke/vit për banesat ne Qytetin e Orikumit
 4. 1500 leke/vit për banesat ne zonat e tjera

Këto tarifa do te aplikohen deri ne momentin e përfundimit te vetëdeklarimit nga qytetaret, i cili do te behet pranë Zyrave te Njësive Administrative, Zyrave te Rajoneve 1,2,3,4,5, Zyrës se Tatim Taksave (për familjet qe kane dhe biznes)

 1. Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesat sipas ligjit Nr. 9632 date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore” i ndryshuar neni 22 pika 6:
 2. a) pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse;
 3. b) pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e shoqërive publike shtetërore;
 4. c) ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara;

ç) banesat sociale në pronësi të bashkive;

 1. d) pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të

marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale;

 1. dh) ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre;
 2. e) strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”;

ë) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që përfitojnë pension pleqërie ose pension social, që

janë me banim në fshat ose qytet, kur familja përbëhet vetëm nga pensionistët sipas te dhënave te ISSH;

 1. f) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike;
 2. g) ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në të cilën

deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë

kulturore.”.

 1. Ngarkohen për mbledhjen e kësaj takse:
 • Për ndërtesat e banimit, do te arkëtohen nga Shoqëria “Ujësjellës – Kanalizime” sha” Vlorë , duke e vendosur ne faturën e ujit te ndare ne mënyre te barabarte për çdo muaj te vitit ushtrimor. Ne mbledhjen e kësaj takse, kjo ndërmarrje do te luaje rolin e agjentit tatimor duke përfituar 1% te shumes se arkëtuar.
 • Ne Njësite Administrative, për banesat te cilat nuk janë te lidhura me rrjetin e Ujësjellësit, taksa e banesës do te faturohet dhe do te mblidhet nga Shoqëria “Ujësjellës – Kanalizime” sha” Vlorë.
 • Administratoret e njësive Administrative, se bashku me Kryetarin e Fshatit te evidentojnë familjet qe nuk janë te lidhur me rrjetin e Ujësjellësit. Listat e përditësuara do te dorëzohen pranë Drejtorisë se Menaxhimit Financiar, Bashkia Vlore.
 • Për ndërtesat qe nuk shërbejnë për banim do te arkëtohet nga Drejtoria e Menaxhimit Financiar. Këto taksa do te arkëtohen brenda datës 20 Prill te vitit ushtrimor. Përjashtimit, subjektet e tatimit te thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, kur vlera e taksës e kalon shumen 30.000 lekë, mund ta kryejnë pagesën në katër këste përkatësisht deri në 20 Prill, 20 Korrik, 20 Tetor dhe 20 Dhjetor.
 1. Taksa mbi tokën bujqësore paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
Nr. Klasifikimi i  kategorisë së tokës bujqësore leke/ha në vit
1 I 5.600
2 II 4.900
3 III 4.200
4 IV 3.600
5 V 3.000
6 VI 2.400
7 VII – X 1.800

Shenim: Klasifikimi sipas kategorive te tokës bujqësore është marre nga strukturat e Ministrisë se Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ku per Bashkinë Vlore do te përdoren keto taksa:

Ekonomia Kategoria Leke/ha ne vit Nen kategorizim (11,2 – 14.3%)
Bashkia Vlore Ish N.B.Ullishte VII 1800
Ish N.B.Rinia III 4200 3600
Nj.A. Novosele Fitore IV 3600 3200
Akerni VIII 1800
Novosele V 3000
Aliban V 3000
Mifol V 3000
Bishan IV 3600 3200
Poro V 3000
Delisuf VI 2400
Dellenje VI 2400
Trevllazer VI 2400
Cerkovine VI 2400
Skrofotine VI 2400
Nj.A. Orikum Dukat VI 2400
Tragjas VI 2400
Orikum III 4200 3600
Radhime III 4200 3600
Jonufer 2 III 4200 3600
Nj.A. Qender

 

Babice e Madhe VI 2400
Babice e vogel VI 2400
Xhuherine VI 2400
Kanine V 3000
Kerkove VI 2400
Zvernec VI 2400
Sherishte V 3000
Panaja VI 2400
Hoshtime VI 2400
Narte VI 2400
Bestrove VII 1800
Nj.A. Shushice Risili IV 3600 3200
Bunavi IV 3600 3200
Ceprat IV 3600 3200
Llakatund IV 3600 3200
Shushice IV 3600 3200
Grabian IV 3600 3200
Drithas IV 3600 3200
Mekat IV 3600 3200
Beshisht IV 3600 3200

 

Përjashtohen nga pagesa e taksës së mësipërme:

– personat të cilat kane të ardhura nën minimumin jetik të nivelit kombëtar

– tatim-pagues, pasuria e të cilit është dëmtuar nga forca madhore. Masa e lehtësisë tatimore të jetë e njëjte me masën e dëmit të shkaktuar, por jo më shumë se 75 %.

 • Ngarkohen për mbledhjen e kësaj takse b/1-7, Specialistët e Drejtorisë së Pronave Publike & Menaxhimit të Aseteve per qytetin e Vlores.
 • Taksa mbi tokën bujqësore do te paguhet gjate vitit kalendarik.
 • Ne rast te pagimit te kesaj takse brenda gjashtëmujorit te pare te vitit do te kete ulje ne masen 10% te takses.
 1. Taksa mbi truallin

Trualli është pasuri e paluajtshme e emëtuar, sipas përcaktimit të Kodit Civil dhe legjislacionit për regjistrimin e pasurive të paluajtshme. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror sipas tabelë së mëposhtme:

Nr Emertimi Vlera e taksës ne leke m2/vit për qëllime banimi nga individët Vlera e taksës ne leke m2/vit per qëllime biznesi
1 Takse trualli 0,56 lek/m2 20 lek/m2

Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të sipërfaqes së truallit në përdorim, pranë Drejtorisë se Menaxhimit Financiar. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme

 • Ngarkohen për mbledhjen e kësaj takse, Specialistët e Sektorit/Drejtorisë se Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore për qytetin e Vlorës.
 • Taksa mbi truallin do te paguhet gjate vitit kalendarik.
 • Përjashtimisht, subjektet e tatimit te thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, kur vlera e taksës e kalon shumen 30.000 lekë, mund ta kryejnë pagesën në katër këste përkatësisht deri në 20 prill, 20 korrik, 20 tetor dhe 20 dhjetor

 

TAKSA E FJETJES NE HOTEL

Niveli tregues i taksës se hotelit është:

Nr Emertimi Niveli i takses
1 Hotele me 4-5 yje 175 leke/nate fjetje
2 Hotele deri ne 3 yje, Bujtine, fjetine, motel, cdo njesi tjetër akomoduese 70 leke/nate fjetje

 

 • Ngarkohet për mbledhjen e kësaj takse Drejtoria e Menaxhimit Financiar.
 • Taksa e fjetjes ne hotel do te paguhet gjate vitit kalendarik.

 

TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE NGA NDERTIMET E REJA

Paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Nr Emertimi Vlera
1 Për zonen e qendrës Vlore dhe zona e bregdetit nga Akademia deri te perroi i Vrizit, Orikumit dhe pjesen bregdetare te Radhimes, ndertime per qellime banimi apo njesi sherbimi nga shoqerite e ndertimit 8% e çmimit te shitjes
2 Për zonat e tjera ne Vlore, Orikum dhe Njesite Administrative. (Ndertime per qellime banimi apo njesi sherbimi nga shoqerite e ndertimit) 4% e çmimit te shitjes
3 a. Per ndertime per perdorim ne sektorin e turizmit, industrise, perdorim publik.

b. Njesi banimi nje familjare kur investitori eshte vete familjari

3% e vleres se investimit

(jo me pak se vlera minimale fiskale e ndertimit)

4 Ndërtesa në proces legalizimi 0.5 % e vlerës se Investimit
5 Për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare, të porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë dhe pajisjet për këto projekte, por jo më pak se kostoja e rehabilitimit të infrastrukturës së dëmtuar kur kjo kosto nuk është përfshirë në preventivin e investimit. 0.1 % e vlerës se investimit
6 Për projektet e infrastrukturës per ndërtim ne zonën industriale  1 % e vlerës se investimit
7 Për Ndërtimet me deklarate paraprake punimesh 3% vlere preventivi
8 Strukturave akomoduese “Hotel/Resort me pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”. 0%

Për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare, të porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë dhe pajisjet për këto projekte është 0,1 për qind e vlerës së investimit, por jo më pak se kostoja e rehabilitimit të infrastrukturës së dëmtuar kur kjo kosto nuk është përfshirë në preventivin e investimit.

Afati i pageses:

 • Do te kryhet përpara tërheqjes se lejes zhvillimore per pikat 1-6.
 • Do te kryhet përpara tërheqjes se deklaratës paraprake per piken 7.

Ngarkohet për mbledhjen e kesaj takse Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit.

 

4/1 TAKSA PËR KALIMIN E TË DREJTËS SË PASURISË

NR EMËRTIMI NJËSIA ADMINISTRATIVE VLORË

Niveli i taksës (lekë m2)

NJËSITË ADMINISTRATIVE TË TJERA

Niveli i taksës (lekë m2)

1 Ndërtesat e banimit 300 100
2 Ndërtesat për tregti dhe shërbime 700 300
3 Ndërtesa të tjera 500 200

Ngarkohet për mbledhjen e kësaj takse Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

 

TAKSA E TABELËS DHE REKLAMËS

Nr. Lloji i tabelës Nj/matëse Taksa
I. Takse tabele për qëllime identifikimi, te trupëzuara ose jo, brenda territorit, ku zhvillohet veprimtaria e biznesit dhe qe nuk përdoret për te reklamuar veprimtaritë e te treteve (ku shënohet emri dhe/ose aktiviteti i biznesit)
a Deri ne 2 m2 Leke/m2/vit 0
b Mbi 2 m2 deri ne 10 m2
E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 10 000
Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 15 000
Elektronike Leke/m2/vit 20 000
c Mbi 10m2 deri ne 20m2
E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 8 500
Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 12 750
Elektronike Leke/m2/vit 17 000
ç Mbi 20m2 deri ne 40m2
E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 5 500
Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 8 250
Elektronike Leke/m2/vit 11 000
d Mbi 40m2
E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 4 000
Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 6 000
Elektronike Leke/m2/vit 8 000
II Tabele per qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit ne formën dhe përmasat e tabelave per orientim
Tabele identifikuese 120
III Tabele per qëllime reklamimi e lëvizshme e palëvizshme deri ne tavanin maksimal 35m2
E thjeshte Leke/m2/vit 22 500
elektronike Leke/m2/vit 45 000
IV Tabela ne funksion te ekspozimeve te ndryshme te hapura, panaire, stenda, reklamuese, banderola, etj
Te te gjitha llojeve dhe përmasave Leke/m2/dite 1,000

Afati i pagesës

  • Për subjektet private te regjistruara do te jete periudha deri ne 20 prill.
  • Për subjektet e rinj do te jete ne momentin e regjistrimit te subjektit.
 • Ngarkohet për mbledhjen e kësaj takse Sektori/Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Niveli i mësipërm i taksës se tabelës do te aplikohet nga Drejtoria e Menaxhimit Financiar deri ne datën 31 Mars 2018, ne datën 1 Prill 2018 do te aplikohen nivelin referues te Aneksit nr. 7, “Taksa e tabelës” te miratuar ne Ligjin 106/2017 te datës 31/11/2017

TARIFA PËR ZËNIEN E HAPËSIRAVE PUBLIKE

 1. Tarifa për zënien e hapësirave publike për qëllime biznesi 
Nr. Emërtimi Vlera
1 Për zënien e hapësirave publike ne Bulevardin Vlore-Skele (duke përfshire te dyja anët e trotuarit), Pedonalja te sheshi Pavarësia Skele (ne te dyja anët), 300 leke/m2/muaj
2 Për zënien e hapësirave publike për zonën përgjatë Lungomare (pjesa ballore) 500 leke/m2/muaj*
3 Për zënien e hapësirave publike për zonat e tjera përveç pikës 1 200 leke/m2/muaj
4 Për zënien e hapësirave publike ne plazhin** e Nartës dhe Plazhin e Vjetër 400 leke/m2/sezon
5 Për zënien e hapësirave publike për te gjithë plazhet* e tjerë përveç pikës 3 500 leke/m2/sezon
6 Subjekte “ambulant”*** ne Njësinë Vlore, 100 leke/m2/muaj
7 Subjekte “ambulant”*** ne Njësitë Administrative (Orikum, Novosele, Qendër, Shushice), 50 leke/m2/muaj

 *     Pagesa do të jetë për një periudhë jo më pak se 6 muaj në vit.

**   Plazhet ndahen sipas shtojces Nr. 1 “Lista e Plazheve”, te VKM Nr. 369, dt. 18.05.2016

*** Subjekt ambulant do të konsiderohen vetëm ato biznese pa vend fiks, që kanë qarkullim jo më të madh se 2 milionë lekë në vit dhe do te taksohen sipas kesaj takse. Në këtë kategorizim përfshihen edhe tregjet publike të miratuar nga Këshilli i Bashkisë.

 Autorizohet Kryetari i Bashkisë për ngritjen e një Komisioni për përcaktimin e sipërfaqeve te zënies se këtyre hapësirave.

  • Ky Komision te përcaktoje madhësinë dhe kohen e përdorimit te kësaj sipërfaqe.
  • Pagesa do te kryhet perpara lidhjes se kontratës apo akt marrëveshjes.
  • Plazhet publike do te jepen sipas kërkesave dhe akt marrëveshjeve te lidhura nga Drejtoria e Pronave Publike & Menaxhimit të Aseteve ne bashkëpunim me Njësite Administrative.
 • Ngarkohet per mbledhjen e kesaj tarife Drejtoria e Menaxhimit Financiar ne bashkëpunim me Drejtorinë e Administrimit te Pronave Publike dhe Aseteve.
 1. Tarifa Për Tregjet e Bashkisë Vlorë.

Kjo tarifë do të paguhet sipas marrëveshjes së lidhur me Bashkinë Vlore (1 mujore, tre mujore, gjashte mujore, vjetore). Në rastin e pagesës së kësaj tarife do të aplikohen këto ulje

 • 2% për pagesën paradhënie tre mujore
 • 5% për pagesën paradhënie gjashte mujore
 • 10% për pagesën paradhënie vjetore.
 • Në rast të ndërprerjes së aktivitetit nga ana e tregtarit, kjo shumë është e pakthyeshme.
 • Për ditët e festave zyrtare dhe te fundvitit Bashkia Vlorë i shpall si ditë pa tarifa (Tax Free) në vendet e përcaktuara si tregje publike

 TARIFA E SHERBIMIT VETERINAR

 1. Për kontrollin dhe vulosje veterinere te bagëtive te theruar ne vende therje te miratuara: te aplikohen tarifat si me poshte
Kategorit/ Nenkategorite Njesia Tarifa Lek
Për bageti të trashë lek/krer 100
Për bageti të imta lek/krer 50
Për derra lek/krer 50
Për shpendë fushe e uji lek/krer 10
Për lepuj lek/krer 10

  Për subjektet e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël qe tregtojnë mish dhe peshk, niveli i tarifës është 5.000 lekë në vit.

 1. Per subjektet Juridike me aktivitet tregtar, prodhues mishi, peshku, e nënproduktet e tyre dhe stabilimente frigoriferike. 
Nr Emërtimi Niveli i tarifës
1 Për subjektet e biznesit të madh tatimpagues të TVSH dhe Tatimit mbi Fitimin me qarkullim vjetor deri 10 milion 15.000 lekë/vit
2 Për subjektet e biznesit të madh tatimpagues të TVSH dhe Tatimit mbi Fitimin me qarkullim vjetor deri 20 milion 25.000 lekë/vit
3 Për subjektet e biznesit të madh tatimpagues të TVSH dhe Tatimit mbi Fitimin me qarkullim vjetor mbi 20 milion 35.000 lekë/vit

 

 • Ngarkohet për mbledhjen e tarifave (1/a dhe 1/b) Sektori/Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Specialisti i Taksave dhe Tarifave Vendore ne Njesite Administrative.
 • Kjo tarife (1/a dhe 1/b) do te arkëtohet brenda datës 20 prill te vitit ushtrimor.

 

 

 TARIFA E SHËRBIMIT TE NDRIÇIMIT, PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT

 1. Për subjektet tatimpagues me xhiro nga 0 deri në 8 milion lekë
Emërtimi sipas Aktivitetit Niveli i tarifës ne vit
Tatim pagues te grupit “shitje me pakice
Ø  Njësite tregtare te veshjeve, modes, luksit (butiqe), parfumeri e te ngjashme me to. 10 000 leke
Ø  Njesi tregtare si bizhuteri, argjendari te floririt e metale te çmuara, e te ngjashme me to. 10 000 leke
Ø  Njesi te ushqimit social, restorant, piceri, fast food, kafe internte, bare, disko, pub, etj te ngjashme.
o   Sipërfaqe ndërtimi deri 50 M2 5 000 leke
o   Sipërfaqe ndërtimi mbi 51-100 M2 10 000 leke
o   Sipërfaqe ndërtimi mbi 100 M2 15 000 leke
Njësi shitje librari, kancelari, bilardo, lojera dhe videolojera fëmijësh, e artikuj te përdorur e te ngjashme me to. 5 000 leke
Për Njësi ushqimore, artikuj te përzier te karakterit ushqimor e te ngjashme me to. 8 000 leke
Per Njesi tregtare mish, peshk, bulmet 8 000 leke
Tatim pagues te grupit “shitje me shumice 15 000 leke
Tatim pagues te grupit “prodhime, përpunime dhe tregtim “:
·       Përpunim durali, metali, druri, tapiceri e te ngjashme me to 10 000 leke
·       Prodhim tulla, tjegulla, blloqe, furra gelqere, e te ngjashme me to 10 000 leke
·        Të karakterit ushqimor: pasticeri, prodhim buke, mishi, peshku, bulmeti 10 000 leke
Tatim pagues te grupit “sherbime “:
·       Riparim artikuj elektroshtepiake, radio, tv, pajisje fonie e te ngjashme me to. 5 000 leke
·       Për këpucar, galanteri, parukeri, berber. 5 000 leke
·       Marangoz, elektricist, murator, elektraout e të ngjashme. 5 000 leke
·        Për profesione te lira si avokat, noter, ekspert kontabel, mjek, mesues, topograf te ngjashem me to 10 000 leke
·        Për autoshkolla, kurse të profesioneve të ndryshme e të ngjashme me to 10 000 leke
·        Agjenci doganore, agjenci turistike, agjenci të këmbimit valutor e të ngjashme (persona fizik) 10 000 leke
·        Për pika të shërbimit të makinave (autoservis), lavanteri, lavazho, pastrim kimik, shërbim të rojeve civile e të ngjashme me to 8 000 leke
·        Për sallat e lojrave sportive: aerobi, kalceto, palestra, e të ngjashme me to 8 000 leke
·       Për institucione jopublike si shkolla, kopsht, cerdhe e të ngjashme me to
o        Deri në 10-të klasa

o        Mbi 10 – të klasa

10 000 leke

15 000 leke

·        Për laboratore dentare, klinike dhe laborator diagnostikues e kimik, farmaci e të ngjashme 15 000 leke
·        Për motele, hotele, komplekse turistike 1000 leke/dhoma

Tarifa e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim për subjektet që ushtrojnë aktivitet në transportin e mallrave e pasagjerëve është sipas tabelës së mëposhtme :           

Nr Emërtimi Niveli i tarifës
Transport pasagjeresh  
1 Automjete deri ne 9 vende 4.000 leke/vit
2 Automjete 10-42 vende 8.000 leke/vit
3 Automjete mbi 42 vende 12.000 leke/vit
Transport mallrash  
4 Automjete deri ne 5 ton 4.000 leke/vit
5 Automjete 5-16 ton 8.000 leke/vit
6 Automjete mbi 16 ton 12.000 leke/vit
Transport ujor  
7 Transport detar brenda vendit 4.000 leke/vit
8 Varka per shëtitje 3.000 leke/vit

 

 1. Per tregtaret qe ushtrojnë aktivitet ne tregjet e miratuara 

Ne qytetin e Vlorës tarifa është 1200 leke/muaj.

Për Tregjet e Qytetit Vlore kjo takse do te paguhet sipas marrëveshjes se lidhur me Bashkinë Vlore (1 mujore, tre mujore, gjashte mujore, vjetore). Ne rastin e pagesës se kësaj takse do te aplikohen keto ulje:

 • 2% per pagesen paradhenie tre mujore
 • 5% per pagesen paradhenie gjashte mujore
 • 10% per pagesen paradhenie vjetore.
 • Ne rast te ndërprerjes se aktivitetit nga ana e tregtarit, kjo shume eshte e pakthyeshme.

 

Ne tregjet e miratuara ne Njësite Administrative arkëtimi do te jete ditor sipas aktivitetit qe kryen.

 • Për bagëti te trash 100 lek/krer
 • Për bagëti te imta 50 lek/krer
 • Për njëthundraket (kuaj, mushka, gomer) 100 lek/krer
 • Për derra 50 lek/krer
 • Për shpendë fushe e uji 10 lek/krer
 • Për lepuj 10 lek/krer
 • Për çdo makine te parkuar 100 lek
 • Për çdo qerre 100 lek
 • Për çdo karro 50 lek 
 1. Për subjektet tatimpagues me xhiro mbi 8,01 milion lekë 
Nr. Emërtimi Niveli i tarifes ne vit
1 Për subjektet me aktivitet tregtar, e shërbime për vendndodhjen kryesore  
1.1 Për subjektet me qarkullim deri ne 20 milion leke 25.000
1.2 Për subjektet me qarkullim mbi 20 milion leke 40.000
1.3 Për subjektet me qarkullim mbi  50 milion leke 70.000
1.4 Për subjektet me qarkullim mbi 100 milion leke 100.000
2 Për subjektet me aktivitet prodhimi, për vendndodhjen kryesore  
2.1 Për subjektet me qarkullim deri ne 20 milion leke 20.000
2.2 Për subjektet me qarkullim mbi 20 milion leke 40.000
2.3 Për subjektet me qarkullim mbi  50 milion leke 60.000
2.4 Për subjektet me qarkullim mbi 100 milion leke 80.000

 

 1. Per Subjekte kategori te tjerë 
Nr. Emërtimi Niveli i Tarifes ne Vit
1 Për subjektet me aktivitet: Profesionet e lira, për vendndodhjen kryesore 15.000
2 Për subjektet me aktivitet: Fondacione, OJF e te ngjashme, për vendndodhjen kryesore 5.000
3 Për subjektet me aktivitet Lojra fati, baste sportive e te ngjashme, për vendndodhjen kryesore 80.000
4 Per subjektet me aktivitet ndertim qe nuk kanë kantier ndërtimi per vendndodhjen kryesore 50.000
5 Per subjektet me aktivitet ndertim qe kanë kantier ndërtimi per vendndodhjen kryesore 80.000

 

 • Per cdo adrese dytësore subjektet taksapagues do te paguajnë 50 % te tarifës qe paguhet për vendndodhjen kryesore.
 • Për subjektet që kanë seli jashtë territorit të Bashkisë Vlorë dhe Njësive Administrative dhe që ushtrojnë aktivitet me adresë dytësore në këtë territor, tarifa e pastrimit është 30 000 lekë në vit.
 • Për shoqëritë me aktivitet ndërtim përveç sa me lart, për vendndodhjen qe ka kantier ndërtimi momenti i shuarjes se përgjegjësisë tatimore per llogaritjen e detyrimeve tatimore vendore do te quhet edhe momenti i marrjes se lejes se shfrytëzimit, apo dorëzimit te punimeve tek te trete.
 • Ne çdo rast, firma e ndërtimit është e detyruar te paraqesë aktin e marrjes se lejes se shfrytëzimit apo te dorëzimit te punimeve tek te trete
 • Për subjektet taksapagues te cilët ne vitin ushtrimor paraardhës nuk kane kryer pezullim ose mbyllje te aktivitetit pranë QKR, por kane deklaruar me 0 (zero) te ardhurat ne pasqyrat financiare, tarifat për ndriçim, pastrim dhe gjelbërim do te jene 30 % te vlerës se detyrimit minimal sipas llojit te aktivitetit.
 • Ndarja e këtyre tarifave për efekt te evidentimit sipas zërave do të bëhet përkatësisht:

tarifa e pastrimit      67%

tarifa e ndriçimit      28%

tarifa e gjelbërimit     5%

 • Ngarkohet për mbledhjen e kësaj tarife (2.a, 2.b, 2.c, 2.d) Sektori/Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

 

 1. Për familjet 
Nr. Emërtimi Njësia Administrative qytetet Vlore, Orikum Njësite Administrative fshatrat
1 Për familje 1.800 leke/vit 1200 leke/vit

 

 • Përjashtohen nga kjo tarife:
  • Pensionistet
  • Veteranet
  • Invalidet e punes dhe te luftes
  • Perfituesit e ndihmes ekonomike
  • Te verbrit
  • Te sëmure paraplegjike dhe tetraplegjike
  • Te perndjekurit politike

 

Këto grupe duhet të dorëzojnë pranë zyrave të agjentit tatimor dëshminë e gjendjes së tyre dhe më konkretisht:

 • Të jenë kryefamiljare dhe pa persona të tjerë madhorë, përveç bashkëshortit ose bashkëshortes, në certifikatën familjare.
 • Librezën e veteranit ose invalidit të luftes, statusin e invalidit të punës, statusin e të verbrit, të sëmurëve paraplegjike e tetraplegjike, vërtetimin e të përndjekurit

 

 • Ndarja e këtyre tarifave për efekt të evidentimit sipas zërave për qytetet Vlorë, Orikum do të bëhet përkatesisht:
  • tarifa e pastrimit 1 200 leke/vit
  • tarifa per ndriçimin 500 leke/vit
  • tarifa per gjelberimin    100 leke/vit
 • Ndarja e ketyre tarifave per efekt te evidentimit sipas zerave fshatrat kjo tarife do te klasifikohet te pastrimi per efekt te evidentimit dhe do te jete fikse.
 • Ngarkohet per mbledhjen e kesaj tarife, Shoqeria “Ujësjellës – Kanalizime” sha” Vlorë  duke e vendosur ne faturen e ujit dhe te ndare ne menyre te barabarte per cdo muaj te vitit ushtrimor. Ne mbledhjen e kesaj tarife, kjo ndërmarrje do te luaje rolin e agjentit tatimor duke përfituar 1% te shumes se arkëtuar.
 • Ne Njësite Administrative, për familjet te cilat nuk janë te lidhura me rrjetin e Ujësjellësit, tarifa e pastrimit do te faturohet dhe do te mblidhet nga Shoqeria “Ujësjellës – Kanalizime” sha” Vlorë
 • Administratoret e njësive Administrative, se bashku me Kryetarin e Fshatit te evidentojnë familjet qe nuk janë te lidhur me rrjetin e Ujësjellësit. Listat e përditësuara do te dorëzohen pranë Drejtorisë se Menaxhimit Financiar, Bashkia Vlore.

 

TARIFA E PARKIMIT AUTOMJETEVE

Nr Emertimi Niveli i taksës
Automjete te licencuara per transport pasagjeresh  
1 Automjete deri ne 5 vende 1.750 leke ne vit
2 Automjete 6-9 vende 3.500 leke ne vit
3 Automjete 10-25 vende 4.000 leke ne vit
4 Automjete 26-42 vende 4.500 leke ne vit
5 Automjete mbi 42 vende 4.800 leke ne vit
Automjete te licencuara per transport mallrash
6 Automjete deri ne 2 ton 2.800 leke ne vit
7 Automjete 2-5 ton 4.000 leke ne vit
8 Automjete 5-10 ton 4.800 leke ne vit
9 Automjete 10-16 ton 5.000 leke ne vit
10 Automjete mbi 16 ton 7.500 leke ne vit
12 Parkimi orar me pagese 50 leke/ora
13 Parkimi vjetor me pagese per subjekte te miratuara 19.000 leke ne vit

 

 • Ngarkohet per mbledhjen e kesaj takse Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve me perjashtim kur parashikohet ndryshe ne aktet e miratuara nga Bashkia Vlore.
 • Keto tarifa arkëtohen ne momentin e miratimit te licences ose rinovimit te saj.

TARIFA E SHERBIMIT TE UJITJES

Ne baze te ligjit ligjin 24/2017 datë 09.03.2017 “Për administrimin e ujitjes dhe kullimit” neni 17, 18, 19 “Tarifa vjetore e mirëmbajtjes së infrastrukturës dhe tarifa e shërbimit të ujitjes miratohen nga Këshilli Bashkiak.”

 1. Tarifa vjetore e mirëmbajtës se Infrastrukturës 200 lek/ha
 2. Tarifa e Sherbimit te Ujitjes 2500 lek/ha për çdo ujitje

Per mbledhjen e tarifës ne piken 1 ngarkohet Drejtoria e Menaxhimit Financiar

Per mbledhjen e tarifës ne piken 2 ngarkohet Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale, Sektori i Ujitjes dhe Kullimit

 

 

 

 TARIFA PER LEJE, AUTORIZIMEVE DHE VERTETIME TE LESHUARA NGA ADMINISTRATA E BASHKISE DHE NJESITE ADMINISTRATIVE

Nr Emertimi Niveli i tarifes
1 Leje  sanitare – veterinare per subjeke fizike 1 000  lekë
2 Leje  sanitare – veterinare per subjekte juridike 2 000 lekë
3 Autorizim per punime ne rruge 2 000 lekë
4 Autorizim per vendosje banderolash te perkohshme  1 000 lekë
5 Autorizim per  sherbim transporti jasht linje    500 lekë
6 Autorizim per levizje te automjeteve (transport nxenesish,furnizim malli ne subjekte, sherbime transporti ne subjekte e te ngjashme.) 1 000 lekë
7 Autorizim per strehim 1 000 lekë
8 Autorizime te tjera 1 000 lekë
9 Autorizim per privatizimet e kryera 1 000 lekë
10 Autorizim per  privatizimet e reja 5 000 lekë
11 Autorizim per ushtrim veprimtarie si Lavazh    10 000 lekë
12 Vertetime te tjera    100 lekë
13 Per vertetim pasurie e pronesie    500  lekë
14 Per vendime K.B te shkurtuara etj    100 lekë
15 Tarife sherbimi per D.D.D ne te trete ( leke / m 2)    500 lekë
16 Per dhenien e mjetit elektrik te bashkise (leke / ore ) 5 000 lekë
17 Per palestrat e shkollave te bashkisë jashtë orarit te mesimit  (leke ne muaj) 3 000 lekë
18 Nxjerrje dhe fotokopjim dokumente arkivore me kerkesen e te interesuarit 1000 leke
19 Bilete Hyrje per vizite ne ishullin e Sazanit 200leke/person
20 Tarifa e depozitimit te mbetjeve urbane e te ngurta jo te rrezikshme nga te tretet ne vendgrumbullimin e mbetjeve 50 leke/m3

 

Çdo Drejtori kryen mbledhjen e tarifës përkatëse sipas shërbimit që kryen para ofrimit të tij.

 

TARIFA SHËRBIMI PËR SUBJEKTET QË USHTROJNË AKTIVITET NË SEKTORIN E NDËRTIMIT

Nr Emërtimi Niveli i tarifes per subjekte ndertues Niveli i tarifave per objekte private deri ne 2 kate
1 Tarifa e aplikimit prane sportelit te sherbimit te DPKZH 5000 leke 1000 leke
2 Tarife per ndertime te reja mur perimetral 10 leke/m2 10 leke/m2
3 Tarife sherbimi per kontrollin e piketimit te objektit 10.000 leke 5.000 leke
4 Tarife sherbimi per kontrollin e perfundimit te themelit 10.000 leke 5.000 leke
5 Tarife sherbimi per kontrollin e karabinase
-per objekte deri 5 kate 10.000 leke 5.000 leke
-per objekte mbi 5 kate 20.000 leke  
6 Tarife sherbimi per kontrollin perfundimtar te objektit dhe sistemimin e ambjentit perreth tij
-per objekte deri 5 kate 10.000 leke 5.000 leke
-per objekte mbi 5 kate 25.000 leke  
7 Tarife per kontrollin e perfundimit te fasadave dhe rifiniturave te struktures se re, perfshire sestemet e ngrohjes, ftohjes, hidraulike dhe te komunikimit elektronik 10.000 leke 5.000 leke
8 Tarife sherbimi per akt kontrollin e përfundimit te punimeve kerkese per leje shfrytëzimi 35 leke/m2 35 leke/m2
9 Tarife sherbimi per vertetim konfirmim dokumenti te dale nga arkivi teknik i Urbanistikes

per dokument ligjor

per dokument teknik

 

200 leke/cope

700 leke/cope

 

100 leke/cope

500 leke/cope

10 Tarife shërbimi per kontrollin përfundimtar per objektet me deklarate paraprake dhe ndryshim funksioni/aktiviteti *** 5000 leke 3000 leke

 Ne rastet e ndryshimit te destinacionit nga ambient banimi/shërbimi ne ambient per ushtrim aktivitet hotelier, tarifa e shërbimit është 0 leke

 Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit kryen mbledhjen e tarifes përkatëse sipas shërbimit qe kryen para ofrimit te tij.

 

 TARIFA PER PËRDORIMIN E AMBIENTEVE PUBLIKE DHE MJETEVE TË INVENTARIT NE INSTITUCIONET E VARTËSISË

 1. Pallati i Kulturës “Laberia”
Nr Emertimi Niveli i tarifes
1 perdorimin e ambjentit te kinemase (300 vende) 20.000 leke/dite
2 perdorimin e ambjenteve te sallave kati i dyte 5.000 leke/dite
3 perdorimin e ambjenteve te salles se muzeut 5.000 leke/dite
4 perdorimin e ambjentit te salles se bibliotekes 5.000 leke/dite
5 per perdorimin e fonise 5000 W

brenda institucionit

jashte institucionit

 

6.000 leke/dite

15.000 leke/dite

6 per perdorimin e fonise 1000 W

brenda institucionit

jashte institucionit

 

3.000 leke/dite

10.000 leke/dite

7 – per perdorimin e sistemit te ndricimit 20.000 leke/dite

 

Qendra e Zhvillimit dhe Kulturës kryen mbledhjen e tarifës perkatëse sipas shërbimit që kryen para ofrimit të tij.

 

 1. Teatri “Petro Marko”
Nr Emërtimi Niveli i tarifes
1 -për përdorimin e ambjentit të sallës për koncerte 30.000 leke/dite
2 -përdorimin e ambjenteve të sallave për aktivitete te tjera 20.000 leke/dite
3 -përdorimin e ambjenteve të hollit për aktivitete 5.000 leke/dite
4 -për përdorimin e fonisë

brenda institucionit

jashte institucionit

 

3.000 leke/dite

10.000 leke/dite

 

Teatri “Petro Marko” kryen mbledhjen e tarifes përkatëse sipas shërbimit që kryen para ofrimit te tij.

 1. Institucionet Sportive

 

Nr Emërtimi Niveli i tarifes
1 -për koncerte në Pallatin e Sportit Flamurtari 50.000 leke/dite
2 -përdorimin e ambjenteve të Pallatit të Sportit Flamurtari për aktivitete të tjera 25.000 leke/dite
3 -për zhvillimin e aktiviteteve sportive nga subjekte jashtë struktures së klubit “Flamurtari

Në pallatin e sportit

Në palester

 

 

7.000 leke per ndeshje

4.000 leke per ndeshje

4 -për koncerte në Stadiumin Flamurtari 100.000 leke/dite

 

Institucionet Sportive kryejne mbledhjen e tarifes perkatese sipas shërbimit që kryen para ofrimit të tij.

 

 

 1. Rajonet Administrative të qytetit

 

Nr Emertimi Niveli i tarifes
1 -për vërtetime te zakonshme 100 leke
2 -vërtetime për bashkim familjar për jashtë shtetit 500 leke

 

 1. Per Njesite Administrative

Për Përdorimin e ambienteve të Njësive Administrative Orikum, Novosele, Qendër, Shushicë të aplikohet tarifa 5 000 leke/ditë

  

 1. Ndërmarrja e Shërbimeve Publike

 

Nr Emërtimi Niveli i tarifes
1 -tarife sherbimi per azhornimin e rrjetit KUZ e KUB 2.000 leke/kat
2 -tarife sherbimi per autobot e UZ 4.000 leke/ora
3 -tarife sherbimi per skrepin 3.000 leke/ora
4 -tarife sherbimi per kompresorin 6.000 leke/ora
5 -tarife sherbimi per autosonden 5.000 leke/ora
-tarife sherbimi per rulin asfaltues 3.000 leke/ora
-tarife sherbimi per preresen e asfaltit 500 leke/ml
6 -tarife sherbimi per mjetet e trasportit 400 leke/m3
-tarife sherbimi per vertetim privatizim banese 1.000 leke
-tarife sherbimi per vertetim te zakonshem 100 leke

 

Ndermarrja e Sherbimeve Publike kryen mbledhjen e tarifes perkatese sipas sherbimit qe kryen para ofrimit te tij.

   g . Administrata e konvikteve

Perdorimi i ambienteve te konvikteve te shkollave te mesme me permbajtjen si me poshte:

1 Për çdo krevat në konviktet e shkollave të mesme që shfrytëzohen jashtë periudhës së procesit mësimor, për grupe të organizuara 300 leke/krevat

Administrata e konvikteve Publike kryen mbledhjen e tarifes perkatese sipas sherbimit qe kryen para ofrimit te tij.

    h . Për kopshtet dhe çerdhet në qytet 

1 Tarifë për ushqimin në kopshte dhe çerdhe

Për regjistrime për herë të parë (paradhënie me të drejtë kthimi kur largohet përfundimisht nga kopshti apo çerdhja)

160 leke/ditë

3.500 lekë