Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

  1. Alba Sakaj
  2. Marinela Kapaj

 

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 18 mars 2019, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...