Administrata e Bashkise

  1. Struktura organizative dhe numri i punonjsve
  2. Rregullore per organizimin dhe funksionimin e administrates
  3. Struktura e pagave
  4. Orari i punes , njesive administrative dhe njesive te vartesise
  5. Detyrat e administrates dhe njesive administrative / Organizimi dhe funksionimi i njesive ne varesi
  6. Njoftime per vende te lira pune  dhe procedurat e rekrutimit
  7. Adresa postare ose elektronike e zyrave te Bashkise
  8. Drejtuesit e zyrave , njesise administrative dhe njesive te varesise