Detyrat-e-administratës-së-njësisë-administrative-Administrata-e-njësisë-administrative-kryen-këto-detyra-1