Author: Mario Mullai

NJOFTIM PËR PAGESË DETYRIME TATIMORE

NJOFTIM PËR PAGESË DETYRIME TATIMORE

I nderuar taksapagues! Administrata tatimore e Bashkisë Vlorë, në zbatim të legjislacionit tatimor në Republikën e Shqipërisë dhe V.K.B-së 79, datë 02.12.2021 “Për disa ndryshime në V.K.B-në nr.88, datë 24.12.2020 Për miratimin e taksave...

LEGJISLACIONI DHE AKTET E BRENDSHME RREGULLATORE

LEGJISLACIONI DHE AKTET E BRENDSHME RREGULLATORE

Fusha e organizimit dhe funksionimit të bashkisë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë Ligji nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë” Ligji Nr.7850 datë.29.7.1994 Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar Ligji...