Author: Mario Mullai

STAR – StreetART

STAR – StreetART

The project « STAR – STreet ARt » was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens” Applicable to the Strand 2 – “Democratic Engagement and Civic Participation”...

Thirrje publike per keshillin vendor rinor

Thirrje publike per keshillin vendor rinor

THIRRJE PUBLIKE PËR KËSHILLIN VENDOR TË RINISË-VLORE Bashkia Vlorë shpall thirrjen publike për anëtarësim nëKëshillin Vendor të Rinisë.  Thirrja është e hapur për të gjithë të interesuarit dhe qëplotësojnë kriteret.  Kandidati/ja duhet të jenë...

Projekt-Vendim PËR MIRATIMIN E PLANIT VENDOR TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE BASHKIA VLORË

Projekt-Vendim PËR MIRATIMIN E PLANIT VENDOR TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE BASHKIA VLORË

         _________________________________________________________________________   R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË KRYETARI Nr.______ prot.                                                                                 Vlorë, më ______._____ 2022 P...

NJOFTIM PËR PAGESË DETYRIME TATIMORE

NJOFTIM PËR PAGESË DETYRIME TATIMORE

I nderuar taksapagues! Administrata tatimore e Bashkisë Vlorë, në zbatim të legjislacionit tatimor në Republikën e Shqipërisë dhe V.K.B-së 79, datë 02.12.2021 “Për disa ndryshime në V.K.B-në nr.88, datë 24.12.2020 Për miratimin e taksave...