Author: Mario Mullai

LEGJISLACIONI DHE AKTET E BRENDSHME RREGULLATORE

LEGJISLACIONI DHE AKTET E BRENDSHME RREGULLATORE

Fusha e organizimit dhe funksionimit të bashkisë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë Ligji nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë” Ligji Nr.7850 datë.29.7.1994 Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar Ligji...

NJËSIA PËRGJEGJËSE PË SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESIT

NJËSIA PËRGJEGJËSE PË SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESIT

____________________________________________________________ REPUBLIKA E SHQIPERISË BASHKIA VLORË NJËSIA PËRGJEGJËSE PË SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESIT NJOFTIM Njoftojmë të gjithë punonjësit e Bashkisë Vlorë, se njësia Përgjegjëse për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve e ushtron aktivitetin...