Author: Mustafa Guaci

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË QË PËRFITOJNË FAMILJET E PASTREHA, QË BANOJNË ME QIRË NË TREGUN E LIRË DHE NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME PËR TA PËRBALLUAR VETË GJITHË VLERËN E QIRASË.

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË QË PËRFITOJNË FAMILJET E PASTREHA, QË BANOJNË ME QIRË NË TREGUN E LIRË DHE NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME PËR TA PËRBALLUAR VETË GJITHË VLERËN E QIRASË.

               ______________________________________________________________________      R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë                                                BASHKIA VLORË   Nr. ________prot.                                                            Vlorë, më ______._______.2020 PROJEKT-...

Pjesa IV  Konstituimi i KB

Pjesa IV Konstituimi i KB

Pjesa IV   Konstituimi  i  KB    faqe 21.     Neni  4 pika 2 ( Thuhet se data  për mbajtjen e mbledhjes së parë  përcaktohet nga Sekretari(139/2015  neni 48 pika 2) nëkonsultim të ngushtë  me...

PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGIA NË BANESËN E Z. FAHRI ISUFI NË DATËN 28.01.2019, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË

PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGIA NË BANESËN E Z. FAHRI ISUFI NË DATËN 28.01.2019, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË

      ________________________________________________________________________________ R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E EMERGJENCAVE CIVILE Nr._______prot.                                                                           Vlorë,më_____._____2019  ...

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË QË PËRFITOJNË FAMILJET E PASTREHA, QË BANOJNË ME QIRA NË TREGUN E LIRË DHE NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME PËR TA PËRBALLUAR VETËGJITHË VLERËN E QIRASË

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË QË PËRFITOJNË FAMILJET E PASTREHA, QË BANOJNË ME QIRA NË TREGUN E LIRË DHE NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME PËR TA PËRBALLUAR VETËGJITHË VLERËN E QIRASË

               ______________________________________________________________________      R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë   BASHKIA VLORË   Nr. ________prot.                                                            Vlorë, më ______._______.2020 PROJEKT-...

DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2019

DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2019

        ________________________________________________________________________________                                             R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë                                              BASHKIA VLORË                          DREJTORIA E NDIHMËS DHE...