Author: Mustafa Guaci

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR  TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË TË SIPËRFAQES PREJ  1117 M2 ME NR. PASURIE 44/269 ZK 8602

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË TË SIPËRFAQES PREJ 1117 M2 ME NR. PASURIE 44/269 ZK 8602

      ________________________________________________________________________________   R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr._______prot.                                                                          Vlorë, më_____._____ 2020   PROJEKT-VENDIM...

PËR MIRATIMIN E  SUBVENCIONIT TË QIRASËQËPËRFITOJNË FAMILJET E PASTREHA, QË BANOJNË ME QIRË NË TREGUN E LIRË DHE NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME  PËR TA PËRBALLUAR VETËGJITHË VLERËN E QIRASË.

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASËQËPËRFITOJNË FAMILJET E PASTREHA, QË BANOJNË ME QIRË NË TREGUN E LIRË DHE NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME PËR TA PËRBALLUAR VETËGJITHË VLERËN E QIRASË.

               ______________________________________________________________________      R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë   BASHKIA VLORË   Nr. ________prot.                                                            Vlorë, më ______._______.2020 PROJEKT-...

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANITIMIN DHE FUNKSIONIMIN ESTRUKTURAVE KOMUNITARE NE FSHATRA

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANITIMIN DHE FUNKSIONIMIN ESTRUKTURAVE KOMUNITARE NE FSHATRA

________________________________________________________________________________   R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË KËSHILLI I BASHKISË Nr._______prot.                                                                          Vlorë, më_____._____ 2020   VENDIM Nr. _____,...

PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM ARTISTIKO-KULTUROR TË BASHKISË VLORË

PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM ARTISTIKO-KULTUROR TË BASHKISË VLORË

      ________________________________________________________________________________   R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr._______prot.                                                                          Vlorë, më_____._____ 2020   PROJEKT-VENDIM...

MBI MIRATIMIN E KRITEREVE TË DHËNIES SË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN SI DHE NGA FONDET E BUXHETIT VENDOR

MBI MIRATIMIN E KRITEREVE TË DHËNIES SË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN SI DHE NGA FONDET E BUXHETIT VENDOR

      ________________________________________________________________________________                                              R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë   KËSHILLI I BASHKISË VLORË                                   Nr._______prot.                                                                      ...

MBI PROPOZIMIN PËR SHQYRTIM DHE MIRATIM TË LISTËS SË INVENTARIT PËR PASURITË PYJE DHE KULLOTA, PËR DISA NDRYSHIME TËVKM NR. 433 DATË 08.06.2016 “PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKIVE TË PYJEVE DHE KULLOTAVE PUBLIKE, SIPAS LISTAVE TË INVENTARIT DHE AKTUALISHT NË ADMINISTRIM TË MINISTRISËSË MJEDISIT E TË ISH KOMUNAVE/BASHKIVE”.

MBI PROPOZIMIN PËR SHQYRTIM DHE MIRATIM TË LISTËS SË INVENTARIT PËR PASURITË PYJE DHE KULLOTA, PËR DISA NDRYSHIME TËVKM NR. 433 DATË 08.06.2016 “PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKIVE TË PYJEVE DHE KULLOTAVE PUBLIKE, SIPAS LISTAVE TË INVENTARIT DHE AKTUALISHT NË ADMINISTRIM TË MINISTRISËSË MJEDISIT E TË ISH KOMUNAVE/BASHKIVE”.

      _____________________________________________________________________________ R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË SEKTORI PYJEVE DHE KULLOTAVE   Nr_________Prot                                                              Vlorë,  më...