Vlore – 19c Rrjeti rrugor dhe vendparkimeve publike të propozuar 25000