Category: Legjislacioni

LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE

LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE

Ne mbështetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutës, me propozimin e Këshillit te Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE V E N D O S I: KREU I DISPOZITA TE PERGJITHSHME...

LIGJ Nr. 95/2016 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONEVE PËR TË LUFTUAR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

LIGJ Nr. 95/2016 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONEVE PËR TË LUFTUAR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i ligjit Objekti...

VENDIM Nr. 402, datë 3.5.2017  PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 1108, DATË 30.12.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRANSFERIMIN, NGA MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE TE BASHKITË, TË INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT, TË PERSONELIT DHE TË ASETEVE TË LUAJTSHME E TË PALUAJTSHME TË BORDEVE RAJONALE TË KULLIMIT”

VENDIM Nr. 402, datë 3.5.2017 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 1108, DATË 30.12.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRANSFERIMIN, NGA MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE TE BASHKITË, TË INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT, TË PERSONELIT DHE TË ASETEVE TË LUAJTSHME E TË PALUAJTSHME TË BORDEVE RAJONALE TË KULLIMIT”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 115/2014,“Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, dhe të neneve 3, shkronja “dh”, e 5, të ligjit nr. 8744,...

Nr. 914, datë 29.12.2014-PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Nr. 914, datë 29.12.2014-PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 75, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Miratimin e rregullave...

LIGJ Nr. 114/2015 PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM NË SEKTORIN PUBLIK

LIGJ Nr. 114/2015 PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM NË SEKTORIN PUBLIK

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i ligjit Ky...