Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Legjislacioni

Legjislacioni

LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE Në mbështetje të neneve 13, 78, 81, pika 2, 83, pika 1, dhe 108 – 115 të Kushtetutës,...

March 31, 2017

Read More

Legjislacioni

Ligji Nr.8652, 31.7.2000, Per organizmin dhe funksionimin e qeverisjes vendore – i përditë

Detaje te 1. Ligji Nr.8652, 31.7.2000, Per organizmin dhe funksionimin e qeverisjes vendore – i përditë Parametri Vlera Emri 1....

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive

Detaje te 3.3 VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme

Detaje te 3.2 VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme Parametri Vlera Emri...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

Detaje te 12. Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK Parametri Vlera Emri 12. Ligji nr.146-2014, 30.10.2014...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policine bashkiake

Detaje te 11. Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policinë bashkiake Parametri Vlera Emri 11. Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policine...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore

Detaje te 10. Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore Parametri Vlera Emri 10. Ligji nr. 9355, 10.03.2005...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

Ligji nr.112-2013, 04.04.2013 Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt

Detaje te 9. Ligji nr.112-2013, 04.04.2013 Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt… Parametri Vlera Emri 9. Ligji...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime

Detaje te 8. Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin publik + ndryshime Parametri Vlera Emri 8. Ligji nr.9643, 20.11.2006 Per prokurimin...

January 19, 2017

Read More

Legjislacioni

Ligji nr.9131, 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Detaje te 7. Ligji nr.9131, 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE Parametri Vlera Emri 7. Ligji nr.9131, 8.9.2003...

January 19, 2017

Read More