Category: Legjislacioni

LIGJ Nr. 73/2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”

LIGJ Nr. 73/2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”

LIGJ Nr. 73/2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT” Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të...

LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT

LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E...

LIGJ Nr. 115/2014 PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 115/2014 PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 115/2014 PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Në mbështetje të neneve 81, pika 2, shkronja f, 83, pika 1, dhe 108, pika 2, të Kushtetutës, me...

RREGULLORE E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË    KËSHILLIT TË BASHKISË VLORË

RREGULLORE E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT TË BASHKISË VLORË

PJESA E PARË ORGANIZIMI I KËSHILLIT TË BASHKISË Kreu I DISPOZITA PARAPRAKE Neni 1 Objekti i rregullores 1. Kjo rregullore disiplinon organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Bashkisë dhe organeve të tjera këshillimore, si...

LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE Në mbështetje të neneve 13, 78, 81, pika 2, 83, pika 1, dhe 108 – 115 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E...

VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive

VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive

Detaje te 3.3 VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive Parametri Vlera Emri 3.3 VKM nr. 243, datë 18.3.2015 – Për pranimin, lëvizjen paralele,...

VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme

VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme

Detaje te 3.2 VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme Parametri Vlera Emri 3.2 VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve...

Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

Detaje te 12. Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK Parametri Vlera Emri 12. Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK Shkarko Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK Dokumenti 12. Ligji...

Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policine bashkiake

Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policine bashkiake

Detaje te 11. Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policinë bashkiake Parametri Vlera Emri 11. Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policine bashkiake Shkarko  Ligji nr. 8224, 15.05.1997 Per policine bashkiake Dokumenti 11. Ligji nr. 8224, 15.05.1997...

Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore

Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore

Detaje te 10. Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore Parametri Vlera Emri 10. Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore Shkarko Ligji nr. 9355, 10.03.2005 – Per ndihmen...