Aplikim per dhenien e licencave per tregtimin me pakice per Stacionet e shitjes se karburanteve, gazit te lengshem te naftes, vajrave lubrifikante dhe te lendeve djegese per perdorim nga konsumatoret fundore

stema_100

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VLORË

DREJTORIA E INFRASTRUKTURES DHE ZBATIMIT TE PROJEKTEVE

Ne baze te VKM Nr.970 date 2.12.2015 “Per percaktimin e proceduarve dhe te kushteve per dhenien e licencave per tregtimin e naftes bruto dhe nenprodukteve te saj”,paragrafi II, pika 2, I
ndryshuar, subjekti duhet te paraqes keto dokumenta :
a)- Ekstrakti historik dhe tregtar te rregjistrit, nga Qendra Kombetare e Biznesit,
ku ne objekt te kete te percaktuar veprimtarine e nenprodukteve te nenprodukteve te
naftes bruto.
b)-Projektin teknologjik te depove dhe linjave, te miratuar nga oganet perkatese, sipas
legjislacionit ne fuqi te mjedisit dhe te mbrojtjes nga zjarri.Projekti teknologjik
per depot dhe linjat qe perdoren per depozitimin dhe shitjen e gazit te lengshem te
naftes duhet te jete i miratuar edhe nga organet perkatese te kontrollit te pajisjeve
nen presion.
c)- Dokumentacioni qe verteton se stacioni i shitjes se karburantit eshte ndertuar ne perputhje
legjislacionit ne fuqi per planifikimin e territorit ose qe eshte ne procedure legalizimi ne perputhje
me legjislacionin ne fuqi.
ç)-Vertetim per kontrollin e objektit, per respektimin e kushteve teknike, te leshuar nga
Inspektoriati Shteteror Pergjegjes.
d)-Çertifikaten e kalibrimit te rezervuareve te vendosur ne stacion, dhe matjes se
aparaturave te shitjes se karburanteve,gazit te lengshem te naftes, nga DPM-ja ose
organet e autorizuara per kete qellim.
dh)-Lejen e mjedisit , sipas legjislacionit ne fuqi per mjedisin.
e)- Autorizim per hyrje-dalje ne rruge, te leshuar nga enti pronar i rruges.
f)-Vertetim e shlyerjes se detyrimeve vendore.
g)-Vertetim e shlyerjes se detyrimeve tatimore, perfshire sigurimet shoqerore.
Pagesa per dhenien e licencave per stacionet e shitjes se karburanteve, gazit te lengshem te naftes per
automjetet dhe vajrave lubrifikante eshte 1 000 000 (nje milion) leke.

Dokumentat duhet te jene origjinale ose fotokopje te noterizuar

 

Subjekti juridik duhet te paraqes keto dokumenta:

a)- Ekstrakti historik dhe tregtar te rregjistrit, nga Qendra Kombetare e Rregjistrimit,
ku ne objekt te kete te percaktuar veprimtarine e nenprodukteve te nenprodukteve te
naftes bruto.
b)- Dokumentacioni qe verteton se njesite e shitjes se lendeve djegese jane ndertuar ne perputhje me
legjislacionin ne fuqi per planifikimin e territorit ose qe eshte ne procedure legalizimi ne
perputhje me legjislacionin ne fuqi.
c)-Vertetim per kontrollin e objektit, per respektimin e kushteve teknike, te leshuar nga
Inspektoriati Shteteror Pergjegjes.
dh)-Lejen e mjedisit , sipas legjislacionit ne fuqi per mjedisin.
f)- Vertetim e shlyerjes se detyrimeve vendore.
g)- Vertetim e shlyerjes se detyrimeve tatimore, perfshire sigurimet shoqerore.
k)-Certifikaten e kalibrimit te eneve dhe aparateve te shitjes , te leshuar nga organet e metrologjise e te
kalibrimit.

Pagesa per dhenien e licencave per njesine e shitjes eshte 100 000 (njedind mije) leke.
Dokumentat duhet te jene origjinale ose fotokopje te noterizuar.