Procedurat qe duhen ndjekur per te bere nje ankim ne lidhje me konsultimin publik

Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankim në lidhje me konsultimin publik

Ku palët e interesuara, mendonjnë se i është cënuar e drejta për njoftim dhe kosultim publik, mund të ankohen:
pranë Kryetarit të Bashkisë Vlorë në ,  në info@bashkiavlore.gov.al, ose me postë në Bashkia Vlorë, Sheshi “4 Heronjtë”, Vlorë,  kur projektakti nuk është miratuar ende pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në adresën info@idp.al ose me postë në rruga “Abdi Toptani”, Nd.5, kodi postar 10101, Tiranë, brenda 30 ditëve nga data e miratimit të aktit.
Me marrjen e ankesës, Bashkia Vlorë, merr masa për korrigjimin dhe reflektimin e vëretjeve të paraqitura, njofton palën e interesuar për masat e marra si dhe e fton të japë komentet dhe rekomandimet për projektaktin.