Category: Projekt-Vendime

Projekt-Vendim PËR MIRATIMIN E PLANIT VENDOR TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE BASHKIA VLORË

Projekt-Vendim PËR MIRATIMIN E PLANIT VENDOR TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE BASHKIA VLORË

         _________________________________________________________________________   R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË KRYETARI Nr.______ prot.                                                                                 Vlorë, më ______._____ 2022 P...

VENDIM Nr. 28, Datë, 29.03.2021

VENDIM Nr. 28, Datë, 29.03.2021

 R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA JURIDIKE Nr._______prot.                                                                          Vlorë, më_____._____ 2021 VENDIM Nr. _____, Datë, _______2021 PËR MIRATIMIN ...

PROJKET – VENDIM PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PERFUNDIMTARË 2021-2023

PROJKET – VENDIM PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PERFUNDIMTARË 2021-2023

______________________________________________________________________________               R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË   Nr._______prot.                                                                                  Vlorë, më_____._____ 2020 PROJKET – VENDIM Nr.     ,...

PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGJA E BANESËS TË ZNJ.DERVISHE RACAKU NË DATËN12.11.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGJA E BANESËS TË ZNJ.DERVISHE RACAKU NË DATËN12.11.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

________________________________________________________________________________               R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E MBROJTJES CIVILE Nr._______prot.                                                                          Vlorë,më_____._____2021 PROJEKT -VENDIM Nr._____     ,...

PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGJA E BANESËS TË Z.YLLI ABAZI NË DATËN12.11.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

PROJEKT -VENDIM PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGJA E BANESËS TË Z.YLLI ABAZI NË DATËN12.11.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

________________________________________________________________________________               R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E MBROJTJES CIVILE Nr._______prot.                                                                          Vlorë,më_____._____2021 PROJEKT -VENDIM Nr._____     ,...

PROJEKT – VENDIM MBI MIRATIMIN E KRITEREVE TË DHËNIES SË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN SI DHE NGA FONDET E BUXHETIT VENDOR

PROJEKT – VENDIM MBI MIRATIMIN E KRITEREVE TË DHËNIES SË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN SI DHE NGA FONDET E BUXHETIT VENDOR

________________________________________________________________________________ R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë   KËSHILLI I BASHKISË VLORË Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2021   PROJEKT – VENDIM...

PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2020

PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN DHJETOR 2020

________________________________________________________________________________ R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë   BASHKIA VLORË DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2021...

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR MUAJIN DHJETOR 2020

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR MUAJIN DHJETOR 2020

________________________________________________________________________________ R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë BASHKIA VLORË DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2021...