Projekti “Zona Historike”

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
KËSHILLI I BASHKISË VLORË
Nr.4577/1prot. Vlorë, më 03.06. 2019
V E N D I M

Nr.67   Datë 30 .05.2019

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TE ARREDIMIT URBAN TE QENDRES HISOTIRKE TE QYTETIT TE VLORE

Mbështetur ne ligjin nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Memorandumit te Mirëkuptimit, nënshkruar me date 8 Tetor 2017 ndërmjet palëve, te miratuar ne Këshillin Bashkiak me VKB Nr. 57, date 27.07.2017 , Vendim nr. 37, date 07.02.2019 “Për miratimin e projektit te restaurimit” te Këshillit Kombetar te Restaurimeve.
V E N D O S I:

1. Miratimin e Manualit e Arredimit Urban bashkëlidhur këtij projekt vendimi.
2. Per zbatimin e këtij manuali ngarkohet administrata e Bashkisë Vlore.
3. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit Nr.139/2015, datë 17.12.2015, neni 55, pika 6.

  1. Projekti I Zones Historike  
  2. Vendimi I Keshillit te  Bashkise Vlore

You may also like...