Kerkesa, ankesa, sinjalizime dhe verejtje

stema_100

 

Procedura per te bere kerkese ankese ,vrejtje dhe sinjalizime organeve te Bashkise Rregullore e brendshme per priceduren e shqyrtimit , hetimit administrativ , sinjalizimit dhe mekanizmat e mbrojtjes se konfidencialitetit Njesine pergjegjese qe regjistron , heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet Adresa postare/elektronike per depozitimin e ankesave , sinjalizimeve dhe verejtjeve Afatet dhe menyrat e kthimit te pergjigjeve ne lidhje me kerkesat , ankesa, verejtjet

 

REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA VLORË

NJËSIA PËRGJEGJËSE PË SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESIT

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë punonjësit e Bashkisë Vlorë, se njësia Përgjegjëse për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve e ushtron aktivitetin pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore. Aktiviteti i saj është i bazuar në Ligjin 60/2016 “Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve” dhe akteve nënligjore të tij.

 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

 

 

 

Adresa: Sheshi “4 Heronjtë”,

e-mail: info@vlora.gov.al

www.vlora.gov.al;

 

text

Sinjalizimi i brendshëm dhe njësitë përgjegjëse

Pranë çdo autoriteti publik, i cili ka më shumë se 80 të punësuar, dhe subjekti privat, i cili ka më shumë se 100 të punësuar, caktohet një njësi përgjegjëse, e cila regjistron, heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet.

Bashkia Vlore ka nje njesi pergjegjese qe regjistron , heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet .

  1. Njësia përgjegjëse mund të përbëhet nga një ose më shumë persona, sipas përbërjes dhe strukturës së organizatës, të trajnuar posaçërisht në fushën e mbrojtjes së sinjalizuesve.
  2. ILDKPKI-ja përcakton me udhëzim strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe trajnimin e punonjësve të njësisë përgjegjëse të subjekteve private.

Adresa: Sheshi “4 Heronjtë”,

e-mail: info@vlora.gov.al

www.vlora.gov.al;

text