Vertetim Banimi

stema_100

Vërtetim banimi

Hapi IHapi IIHapi IIIHapi IVHapi V

Paraqitja e aplikimit:

 1. Çfarë veprimesh duhet të ndjekë qytetari për të kërkuar këtë shërbim në Bashki? Plotëson ndonjë formular apo drejtohet verbalisht?

Per te kryer sherbimin sa me shpejt, qytetari mund te drejtohet verbalisht. 

 1. Çfarë dokumentesh paraqet qytetari? Certifikate ku tregohet vendbanimi, vertetim nga administratori i njesise administrative ose i rajonit perkates.

Protokolli në hyrje:

 1. Çfarë veprimesh kryen specialisti i protokollit? Nuk kryen asnje veprim pasi kerkesa nuk behet me shkrim.
 2. Ku e dërgon kërkesën e qytetarit?Drejtohet drejteperdrejte ne Drejtorine Juridike.

Përpunimi i dokumentacionit:

 1. Kush e cakton strukturën përgjegjëse (drejtori/sektor/zyrë etj.) për ndjekjen e këtij shërbimi? Eshte caktuar nga drejtuesi i institucionit.
 2. Nëse ky shërbim kalon në disa struktura përgjegjëse, cilat janë veprimet që kryen secila prej tyre? Nuk kalon ne struktura te tjera.
 3. Si veprohet në rastet kur ka nevojë për plotësim dokumentacioni nga ana e qytetarit?Njoftohet nepermjet telefonit.
 4. A hartohet një dokument përgjigje për qytetarin? Nëse po, çfarë lloj dokumenti prodhohet? Hartohet vertetim sipas rastit, dhe protokollohet.
 5. A firmosin të gjitha strukturat në dokumentin e përgjigjes? Po kryetari?Firmos hartuesi i dokumentit dhe Kryetari i Bashkise.
 6. A ka pagesë ky shërbim? Nëse po, çfarë rruge ndiqet për kryerjen e pagesës? Cila strukturë përgatit faturën? Sherbimi kryet pa pagese.

*Këto pyetje janë orientuese, mund të shtoni edhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me procedurën e ofrimit të shërbimit.

Mund t’i referoheni shembullit bashkëngjitur në e-mail (Licencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta rreth qytetës të transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit.)

Protokolli në dalje: 

Çfarë veprimesh kryen specialisti i protokollit? Protokollon vertetimin, dhe e vulos pas nenshkrimit nga Kryetari i  Bashkise.

Dorëzimi i përgjigjes: 

 1. Si e merr përgjigjen qytetari? Paraqitet në Bashki apo ka mënyra të tjera? Per efekt te shpejtesise njoftohet nepermjet telefonit pr terheqjen e telefonit.
 2. A firmos ndonjë dokument qytetari që vërteton marrjen e përgjigjes? Jo, pasi nuk ka bere kerkese me shkrim.

Shkarko dokumentin : Vertetim Banese