Organi perfaqesues i Bashkise – Keshilli Bashkiak

1.Keshilltaret e Keshillit Bashkiak 

Nr. Emer Atesi Mbiemer Nr. telefoni Email
1
2 JONELA THANAS HALILI 695890247 halilijonela@yahoo.com
3 ERVIS VASIL MOÇKA 693703636 ervismocka@gmail.com
4 INA GJOLEK ISLAMAJ 694866162 ina21islami@gmail.com
6 BRISELDA KRENAR ÇAKËRRI 697840168 kristina.cakerri@gmail.com
7 KRISTAQ STAVRI MEÇI 682373527
8 MIGENA HYSEN BALLA 693921753 migenaballa@yahoo.com
9 MUJO ANDON SHAKAJ 692072331 mujoshakaj@gmail.com
10 LILJANA ARSHI BRESHANI 684017009 protectmevlore@gmail.com
11 ARDIAN RUSHIT SKËNDAJ 692028388 ardianskendaj@gmail.com
12 ANXHELA BUDIN ALIRAJ 693579440 anxhelaaliraj23@gmail.com
13 ARBEN QIRO MEKSI 692083214 arbenmeksi@hotmail.com
14 EDLIRA AZEM KAPLLANAJ 696210143 halitiedlira@yahoo.com
15 TEKI SADIK XHEMALAJ 692033142 xhemalajteki@yahoo.com
16 EVIS QËNDRO ALUSHI 697335758 evismemushi@yahoo.com
17 SOKOL QEVERIM KUSHTA 692241383 sokolkushta7@gmail.com
18 RAMONA PETRIT JAHO 693593444 ramona.jaho@hotmail.com
19 EDISON REMZI KAPAJ 695261317 sonikapaj@hotmail.com
20 KLARA KOSTANDIN BAJAZITI 693886641 klara_bajaziti_lula@yahoo.com
21 BESIAN MAKSIM GEGA 696161406 gegabesian@gmail.com
22 ASIME NURI FERRAJ 695263587 asimeferraj@gmail.com
23 KRESHNIK SKËNDER TEPELENA 694619644 k.tepelena@live.com
24 FROSINA VANGJEL QYRDETI 696215789 frosinalondo@yahoo.it
25 SULEJMËN BEQIR BUBEQI 674818156 bubeqi.sulejmen@outlook.com
26 SULLTANE RESMI BILBILAJ 697896388 tanabilbili@yahoo.com
27 RUDI VIRON PASHAJ
28 JERINA SKËNDER DERVISHAJ 692679625 jerina.dervishaj@yahoo.com
29 GRIGOR NAPOLON DEDE 686052004 grigordede@hotmail.com
30 BRUNILDA FERDINANT SALIAJ 683312332 brunilda.saliaj@gmail.com
31 PËLLUMB ISA NEZHA 694880770 pellumb_nezha@yahoo.com
32 EGLANTINA ENGJËLL IMERAJ 695179750 egla.imeraj@yahoo.com
33 GENTJAN KUJTIM HAMZARAJ 695729855 hamzarajgentian@hotmail.it
34 ADIOLA LEFTER GJOKA 698565470 adiol.vlore@gmail.com
35 ERVIS LUAN CAUSHAJ 694309227 e_caushaj@hotmail.com
36 ANISA BESNIK SHAMETAJ 696375135 anisashametaj@yahoo.com
37 BUJAR LEFTER OSMANAJ 675727207 bujarosmanaj04@gmail.com
38 BRUNILDA BEQIR CANAJ 688822203 cani.brunilda86@gmail.com
39 JULIAN PAJTIM BLETA 692526449 julianbleta@yahoo.it
40 ELONA LAVDOSH TOÇAJ 696625469 lonatoci1992@gmail.com
41 ALBOREN ILIR ALIAJ 674020838 alboren.aliaj@gmail.com
42 RONEDA SKËNDER MUÇAJ 699889240 mucaj.roneda@gmail.com
43 ISTREF PULLUMB DOBI 692065390 engiva2004@yahoo.it
44 LINDRIT BESNIK BEQIRAJ 697261543 lindritbeqiraj1990@gmail.com
45 PAULA NAMIK SULLAJ 685234638 p.sullaj@gmail.com
46 FATOS AGIM RUKAJ 682255991 fatosrukaj@gmail.com
47 ROZINA XHEVIT KORMUZI 696240668 rozinakormuzi@gmail.com
48 ANDI LUFTAR RESULAJ 694053040 andiresuli@yahoo.com
49 SIMO KOÇO PETROMILO 692262298 Nuk disponon
50 KASËM RESUL MAHMUTI 697572592 kasem.mahmuti@gmail.com
51 KLEARDA DILAVER RAPUSHI 697737237 rapushiklearda@yahoo.com

2. KOMISIONET E PERHERSHEM TE KESHILLIT BASHKIAK VLORE

KOMISIONET E PERHERSHEM TE KESHILLIT BASHKIAK VLORE
Nr Komisioni Kryetari Subjekti Politik Anetaret SUBJEKTI
1 Komisioni juridik, irendit dhe i sigurisë vendore publike Ervis Moçka PS Jonela  Halili zv/k PS
Ramona   Jaho PS
Kreshnik   Tepelena PS
Julian  Bleta PS
Fatos  Rukaj BD
Mujo Shakaj PS
2 Komisioni i shërbimeve publike,transportit,transportit dhe strehimit. Sulo Bubeqi PS Simo Petromilo PDS
Kasëm  Mahmuti  zv/k BD
Bujar Osmanaj PS
Brunilda Canaj PS
Ardi Skëndaj PS
Pëllumb Nezha PS
3 Komisioni i ekonomisë,financave dhe privatizimeve. Shkëlqim Leskaj PS Grigor   Dede PS
Julian  Bleta  zv/k PS
Gentjan Hamzaraj PS
Andi Resulaj PSD
Ramona Jaho PS
Teki Xhemalaj PS
4 Komisioni i shëndetësisë,veterinarisë,mjedisit dhe zhvillimin e turizmit. Ina  Islamaj PS Evis Allushi PS
Besian  Gega  zv/k PS
Elona Toçaj PS
Klara Bajaziti PS
Briseida Çakërri PS
Edlira Kapllanaj PS
5 Komisioni i zhvillimeve urbanistike dhe ndertimit. Arben Meksi PS Shkëlqim Leskaj PS
Ramona Jaho PS
Teki Xhemalaj PS
 Julian Bleta PS
Sulo  Bubeqi  zv/k PS
Ardian Skëndaj PS
6 Komisioni i arsimit, kulturës dhe sporteve. Sulltana Bilbili PS istref Dobi  zv/k PS
Edlira Kapllanaj PS
Sokol  Kushta PS
Frosina Qyrdeti PS
Adiola Gjoka PS
Brunilda Canaj PS
7 Komisioni i marrëdhënieve me jashtë dhe integrimit europian. Liljana Breshani      PS  Roneda Muçaj PS
Brunilda  Canaj PS
Ilir Metaj PS
Edison Kapaj PS
Kasëm Mahmuti zv/k BD
Lindrit Beqiraj PS
8 Komisioni i peticioneve dhe ankesave Anxhela Aliraj      PS Jerina Dervishaj PS
Pëllumb Nezha PS
Fatos Rukaj PS
Anisa Shametaj PS
Brunilda Saliaj PS
Asime  Ferraj  zv/k PS
9 Komisioni i mandateve dhe i rregullores Grigor Dede      PS jonela  halili  zv/k PS
Paola Sullaj PS
Frosina Qyrdeti PS
Brunilda Saliaj PS
Briseida Çakërri PS
Klara Bajaziti PS
10 Komisioni për mbikqyrjen, kontrollin dhe nënshkrimin e procesverbaleve të mbledhjeve Frosina Qyrdeti     PS Eglantina Imeraj PS
Bujar Osmanaj PS
Roneda  Muçaj PS
Klearda Rapushi  zv/k BD
Anxhela Aliraj PS
Kreshnik Tepelena PS
11 Komisioni i bujqesise pyjeve dhe menaxhimit të ujrave. Gentjan Hamzaraj    PS  Edison Kapaj     zv/k PS
Mujo Shakaj PS
Alboren Aliaj PS
Ervis Caushaj PS
Bujar Osmani PS
Jerina Dervishaj PS
12 Komisioni për barazinë gjinore dhe përkrahjen sociale. Ramona Jaho PS Ina  Islamaj          zv/k PS
Klara Bajaziti PS
Klearda Rapushi PS
Kreshnik Tepelena PS
Teki Xhemalaj PS
Grigor Dede PS

3.Konferenca e Kryetarëve të Grupeve

Nr Emer Mbiemer Pozicioni
1 Migena Balla Kryetare e Këshillit (PS)
2 Simo Petromilo Zv/Kryetare e Këshillit (PDS)
3 Klearda Rapushi Zv/Kryetare e Këshillit (BDI)
4 Anduel Tahiraj Kryetar Grupi (PS)
5 Agron Gjipali Sekretar i Keshillit te Bashkise

 

4.Kryetari i Keshillit Bashkiak ne Vlore eshte Znj. Migena Balla

5.Sekretari i Keshillit Bashkiak eshte Z. Agron Gjipali

6.Kliko ketu per te pare Rregulloren e Keshilli Bashkiak

 

 

Detyrat dhe kompetencat e këshillit bashkiak

Këshilli bashkiak ka këto detyra dhe kompetenca:

 1. a) zgjedh nga përbërja e vet komisionet e këshillit dhe miraton rregulloren e brendshme të funksionimit të vet;
 2. b) zgjedh, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, kryetarin dhe zëvendëskryetarët e këshillit dhe i shkarkon ata; c) emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit bashkiak;

ç) miraton nivelin e pagave e të shpërblimeve të punonjësve e të personave të tjerë, të zgjedhur ose të emëruar, në përputhje me legjislacionin në fuqi;

 1. d) miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, si dhe të personave të tjerë juridikë që krijon vetë ose me të cilët është bashkëthemelues;
 2. dh) miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij.

Në vendimin për miratimin e buxhetit miraton, gjithashtu, edhe numrin e maksimal të punonjësve të bashkisë, si dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë;

 1. e) miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve;

ë) organizon dhe mbikëqyr kontrollin e brendshëm të bashkisë;

 1. f) vendos për taksat e tarifat vendore, sipas këtij ligji dhe legjislacionit tjetër në fuqi;
 2. g) vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve;

gj)vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të vetëqeverisjes vendore, përfshirë subjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë;

 1. h) vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së vet;
 2. i) zgjedh përfaqësuesit e këshillit bashkiak në këshillin e qarkut, të cilët, në jo më pak se 50 për qind të tyre, duhet t’i përkasin gjinisë më pak të përfaqësuar;
 3. j) vendos për dhënien ose deklarimin e mbarimit të mandatit të këshilltarit, kur ekzistojnë kushtet e parashikuara në nenin 49 të këtij ligji;
 4. k) miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik;
 5. l) vendos për simbolet e bashkisë;
 6. ll) vendos për emërtimin e rrugëve, shesheve, territoreve, institucioneve dhe objekteve në juridiksionin e bashkisë;
 7. m) jep tituj nderi dhe stimuj;

n)vendos për rregullat, procedurat dhe mënyrat e realizimit të funksioneve të deleguara, në bazë dhe për zbatim të ligjit, me të cilin bëhet ky delegim te bashkia.