Aplikimi per certificate transporti

stema_100

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VLORË

DREJTORIA  E INFRASTRUKTURES DHE ZBATIMIT  TE PROJEKTEVE

 

Transporti  Rrugor i nxenesve. (VKM Nr.89 date 14.2.2018)

  • Sherbime te rregullta te specializuara, licence dhe certifikate
  • Shtepi-institucion arsimor
  • Sherbime transportit te rastit ( jane sherbime per qellime te aktiviteteve te ndryshme)

Licence, certifikate , dokument udhetimi dhe kontrate midis transportusit dhe agjensise se udhetimit.

  • Transport per llogari te vet – veprimtaria e transportit te jete ndihmese dhe mjetet e perdorura te jene prone e institucionit ose te blera me keste prej tij, ose te jene objekt i nje kontrate qirramarjeafatgjate dhe drejtusi te jete punonjes i institucionit.

Per piken A dhe B lidhet kontrate midis subjektit transportues dhe institucionit  arsimor. Ku njesia e qeverisjes vendore dhe njesite arsimore vendore jane pergjegjese per lidhjen e kesaj kontrate.

Mjeti duhet te plotesoj keto kushteDrejtusi i mjetit

1-Certifikate e kontrollit teknik

2- Aktvleresimi per plotesimin e kushteve te komoditetit

3- Transporti i nxenesve dhe femijeve duhet te behet vetem me autobuz.

4- Ne xhamin e perparm te shkruhet “Transport Shkollor”, ne pjesen e pasme dhe anash

shenjen e femijeve, nuk duhet te kete reklama ne mjet,

5- Te kene dalje emergjence, ripa sigurimi,

6- Te kete kamera ne mjet qe kontrollojne gjithe bordin.

7- Mjetet qe jane te licensuara per sherbime te specializuara nuk mund te perdoren per

sherbime transporti te rregullta dhe te rastit si dhe anasjelltas.

1-Te kete arsimin e mesem

2-Leje drejtimi D1,D1E,D dhe DE pas vitit 2010

3-Te jete pajisur CAP

4-Te kete reputacion dhe sjellje te mire si: trajnime me kohen e drejtimit te mjetit,

kontrollin e detyrushem teknik, trajnime mbi rregullat e trasportit te udhetareve dhe

mallrave, vertetim nga qendra shendetsore per mos perdorim alkoli lende droguese,

vertetim nga policia per mos ndeshkime ne drejtim te mjetit, vertetim nga organet e

drejtesise per mos trafikim te qenieve njerzore dhe mos te jete i denuar me pare.

5-Vendet e hipjes dhe zbritjes percaktohen nga institucioni arsimor ne bashkepunim  njesine vendore.

6- Dejtuesi i mjetit te kete uniform dhe shenjen dallues.

7-Ka pergjegjesi per sigurine e nxenesve.

8-Duhet te kete listen e nxenesve , nr.telf, adresat e shtepise, nr.telf emergjc.

Sherbime te rastit si turistike, eskursione behet nga subjekte te licensuara

  • Drejtorite e shkolla cdo fillim viti komunikon me agjensite turistike, lista dhe datat.
  • Ne cdo mjet drejtoria e shkolles ka listen e nxenesve
  • Pregatitet nje plan udhetimi
  • Ky plan dergohet ne policine rrugore.

                  Kontrata midis institucionit arsimor dhe transportusit