Informacion ne lidhje me Planin e Pergjithshem Vendor

stema_100

 Plani i Pergjithshem Vendor

Plani i Përgjithshëm Vendor ka hyrë në fuqi në datë 27.02.2018 me botimin në Regjistrin Kombetar të Planifikimit të Territorit si dhe faqen zyrtare të AKPT-së , të cilat mund të aksesohen në çfarëdo momenti nga qytetarët për të marrë informacion :

  1. AKPT
  2. e-Harta 
  3. Vendimi Nr.1 KKT dt. 16.10.2017
  4. Plani Zhvillimit
  5. Strategjia Territoriale
  6. Harta e perdorimit te tokes sipas 14 kategorive
  7. Harta e Vizionit Strategjik
  8. Harta e njësive strukturore Veri
  9. Harta e njësive strukturore Qendër
  10. Harta e njësive strukturore Jug