Organi ekzekutiv

Procedurat e zgjedhjes , Detyrat dhe Kompetencat e Kryetarit te bashkise :

Kryetari i bashkisë zgjidhet sipas dispozitave të kodit zgjedhor dhe ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” .
Çdo bashki ka kryetarin e saj, të zgjedhur sipas dispozitave të Kodit Zgjedhor.
Kryetari i bashkisë mund të zgjidhet dhe të ushtrojë vetëm 3 mandate të njëpasnjëshme në krye të bashkisë, me të drejtë rizgjedhjeje.
Mandati i kryetarit të bashkisë
Mandati i kryetarit të bashkisë vërtetohet nga gjykata e rrethit gjyqësor, (dhoma civile) në juridiksionin e së cilës përfshihet bashkia përkatëse, brenda 20 ditëve nga data e shpalljes së rezultatit të zgjedhjes së tij.
Shpallja e vlefshmërisë së mandatit të kryetarit të bashkisë bëhet në mbledhjen më të parë të këshillit bashkiak përkatës, ku kryetari bën betimin, sipas formulës së përcaktuar në nenin 50, të këtij ligji, dhe e nënshkruan atë.
Ushtrimi i mandatit të kryetarit të bashkisë fillon në çastin kur bën betimin dhe përfundon kur bën betimin kryetari pasardhës.
Kryetari i bashkisë   është  organi më  i lartë i bashkisë Shkodër dhe ushtron detyrat e funksionet e përcaktuara në Kushtetutë,Ligjin e Vetëqeverisjes  Vendore, e të tjera  dispozita ligjore.
Sipas Ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, kompetencat dhe detyrat e kryetarit të bashkisë janë si më poshtë:
a) ushtron të gjitha kompetencat në kryerjen e funksioneve të bashkisë, me përjashtim të atyre që janë kompetencë vetëm e këshillit përkatës;
b) zbaton aktet e këshillit;
c) merr masa për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve për këshillin bashkiak, në përputhje me rendin e ditës së përcaktuar nga këshilli, si dhe për probleme që kërkon ai vetë;
ç) raporton në këshill për gjendjen ekonomiko-financiare të bashkisë dhe njësive administrative përbërëse të paktën çdo 6 muaj ose sa herë kërkohet nga këshilli;
d) raporton para këshillit sa herë kërkohet prej tij për probleme të tjera që kanë të bëjnë me funksionet e bashkisë;
dh) është anëtar i këshillit të qarkut;
e) emëron, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, zëvendëskryetarin/zëvendëskryetarët e bashkisë dhe i shkarkon ata;
ë) emëron, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, administratorët e njësive administrative/lagjeve dhe i shkarkon ata;
f) vendos për emërimin ose shkarkimin e anëtarëve të organeve drejtuese të shoqërive tregtare në pronësi të bashkisë, si dhe drejtuesit e ndërmarrjeve e të institucioneve në varësi;
g) emëron dhe shkarkon punonjësit e tjerë të strukturave dhe njësive në varësi të bashkisë, përveç kur parashikohet ndryshe në ligjin për nëpunësin civil;
gj) ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar bashkisë si person juridik dhe është përfaqësuesi i saj në marrëdhëniet me të tretët;
h) merr masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të institucioneve arsimore, sociale, kulturore e sportive;
i) kthen për rishqyrtim jo më shumë se një herë në këshill vendime, kur vëren se ato cenojnë interesa të bashkësisë. Në rastin e kthimit të vendimit të këshillit nga kryetari i bashkisë, këshilli mund të miratojë të njëjtin vendim vetëm me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve;
j) miraton strukturën, organikën e kategoritë/klasat e pagave për çdo pozicion të shërbimit civil dhe rregulloret bazë të administratës së bashkisë dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
k) emëron dhe shkarkon nëpunësit vendorë për barazinë gjinore;
l) kujdeset për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore, të ndara sipas gjinisë, dhe siguron publikimin e tyre.

Te dhena per arsimin , kualifikimet , pagat e kryetarit dhe deklarimet e pasurise :

Ermal Dredha është një diplomat dhe politikan shqiptar me përvojë. Ai ka shërbyer si Drejtor i Protokollit të shtetit, Konsull italian në Bari dhe vitet e fundit si Ambasador i Shqipërisë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Me kualifikime post universitare në vende të ndryshme të botës, ai flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe atë italiane. Në prill të vitit 2023, ai u përzgjodh si kandidat i Partisë Socialiste të Shqipërisë për kryetar në Bashkinë e Vlorës. Ermali rrjedh nga një familje intelektualësh vlonjatë, është i martuar dhe baba i dy vajzave.

Jeta dhe arsimimi

Ermal Dredha lindi më 15 tetor 1977 në Shqipëri. Ai ndoqi arsimin e lartë në Universitetin e Tiranës, Shqipëri, ku u diplomua në studimet Bachelor për Gjuhën Italiane/Anglisht nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ndërmjet viteve 1996 dhe 2000. Në vitin 2000, ai gjithashtu mori një certifikatë nga Instituti i Teknologjisë së Informacionit në Tiranë, Shqipëri. Dredha vazhdoi të zhvillonte aftësitë e tij gjuhësore dhe ekspertizën profesionale përmes një kursi profesional për gjuhën angleze në Toronto, Kanada në vitin 2003, si dhe një diplomë nga Ministria e Jashtme Japoneze në Osaka, Japoni, me fokus në gjuhën, historinë dhe kulturën japoneze në vitet 2004-2005. Ai gjithashtu ndoqi një kurs të veçantë për Menaxhimin e Ngjarjeve të Mëdha nga Shkolla Europiane e Ekonomisë në Londër, Mbretëria e Bashkuar, në vitet 2006-2007.

Karriera

Ermal Dredha filloi karrierën e tij profesionale në vitin 1999 si përkthyes për gazetarët italianë në Tiranë, Shqipëri gjatë krizës së Kosovës. Në vitin 2000, ai mori rolin e asistentit dhe menaxherit të përgjithshëm të arkivit kompjuterik në Bashkëpunimin Italian në Tiranë, ku ishte përgjegjës për zbatimit e projekteve të infrastrukturës së furnizimit me ujë në Shqipëri.

Dredha u bashkua me Ministrinë e Punëve të Jashtme në Tiranë në vitin 2002, duke shërbyer si asistent personal i Zv. Kryeministrit dhe Ministrit të Punëve të Jashtme deri në vitin 2003.

Më pas, ai u bë drejtues i sektorit në Departamentin e Teknologjisë së Informacionit, MPJ në vitin 2004, dhe më vonë në Departamentin e Protokollit Shtetëror në Ministrinë e Punëve të Jashtme (MPJ) nga shtatori 2004.

Në dhjetor 2010, ai u emërua si Drejtues i Seksionit Ceremonial (Protokoll Shtetëror) në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Dredha vazhdoi të përparonte në karrierën e tij diplomatike, duke u bërë Drejtor i Protokollit Shtetëror në Ministrinë e Punëve të Jashtme nga shkurti 2011 deri në nëntor 2013. Në Nëntor 2013 deri në Nëntor 2016 ai shërbeu si Konsull i Përgjithshëm i Ambasadës së Shqipërisë në Bari, Itali.

Prej majit 2016 deri në mars 2023, ai ka shërbyer si Ambasador i Republikës së Shqipërisë në Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe.