Standarte dhe procedura qe duhen ndjekur per te bere kerkese per informim dhe ankeses

Standartet dhe procedurat për të bërë kërkesë për informim

 

Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi pranë Bashkisë Vlorë me postë në adresën: Bashkia Vlorë , Sheshi “ 4 Heronjtë ”,  me postë elektronike në adresën: info@vlora.gov.al  ose me anë të adresës së koordinatorit desilda.caci@vlora.gov.al   ose me anë të portalit “Pyetshtetin.al” , si dhe nëpërmjet sistemit e-albania duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.

 

Kërkesa për informim duhet të përmbajë:
a) emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;
b) adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;
c) përshkrimin e informacionit që kërkohet;
ç) formatin në të cilin preferohet informacioni;
d) çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar;

Formular Kërkese 

Afati për marrjen e informacionit, është  jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të kërkesës.
Kur kërkesa për informacion, i dërgohet një autoriteti tjetër publik, afati për marrjen e përgjigjes është jo më vonës se 15 ditë pune nga dita e mbërritjes së kërkesës në autoritetin e parë.
Afati mund të zgjatet me jo më shumë se 5 ditë pune për një nga shkaqet e mëposhtme:
a) nevoja për të kërkuar dhe shqyrtuar dokumente të shumta e voluminoze;
b) nevoja për t’i shtrirë kërkimet në zyra dhe mjedise që janë fizikisht të ndara nga zyra qendrore e autoritetit;
c) nevoja për t’u konsultuar me autoritete të tjera publike përpara marrjes së një vendimi për plotësimin ose jo të kërkesës.
Vendimi për zgjatjen e afatit i njoftohet menjëherë kërkuesit.

 

Formular Ankese

Formularin e ankesës të plotësuar, mund ta dërgoni në Zyrën e Komisionerit në adresën e-mail info@idp.al , dorazi ose me postë në adresën: rruga “Abdi Toptani”, Tiranë