APLIKIMI PER LICENSIM DHE DOKUMENTAT E NEVOJSHME

stema_100

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VLORË

DREJTORIA E INFRASTRUKTURES DHE ZBATIMIT TE PROJEKTEVE

 

APLIKIMI PER LICENSIM DHE DOKUMENTAT E NEVOJSHME:

I- Dokumentat ligjore te subjektitII-Dokumentat e subjektitn per pranimin ne veprimtari te transportit te udhetareve III.-Per mjetet numri i nevojshem per frekuencen dhe oraret, dokumentat qe kerkohenIV- Per drejtusin e mjeteve dokumentat
Nje ekstrakt i tre muajve te fundit me te gjithe historikun.
-Rregjistrimi ne Regjistrin Tregtar prane Qendres Kombetare te Biznesit(QKB), ku objekti i
veprimtarise te jete”Per transport udhetaresh brenda vendit”

a) Per reputacion:
Vetedeklarimi per reputacion te mire te ortakut/ ortakeve/ pronari/administrator si
perfaqesues ligjor te subjektetit transportues dhe drejtuesit te veprimtarise.(lidhjet 7/1
dhe 7/2)
b) Per qendrueshmeri financiare
Dokumenti nga nje institucion bankar ose financiar, qe verteton gjendje te qendrueshme
financiare i cili mund te jete:
-nje dokument/ garanci bankare, marreveshje financiare, nje deklarate nga nje ekspert
kontabel ose nje siguracion, perfshire nje siguracin te pergjegjesise profesionale nga nje
ose shume banka ose institucion financiar, perfshire shoqerite e sigurimit te cilat behen
garant per subjektin lidhur me shumat.
Do te pranohen dokumenta te leshuara nga cdo banke , institucion financiar ose
institucione te ngarkuara per kete qellim ne shtetin anetar te BE-se, ku subjekti eshte
vendosur.
Keto dokumenta parashikojne qe subjekti transportus ka ne dispozicion te tij kapital dhe
rezerve te nje shume te barabarte ose e tejkalon shumen e pergjithshme, per mjetin e pare
140 000leke dhe per cdo mjet tjeter ne perdorim 70 000 leke.
Subjekti transportues duhet te vertetoje se banka/ shoqeria e sigurimit jane garant per
subjektin qe kerkon te licensohet.
c)-Per kompetence profesionale
Certifikaten e Kopetences Profesionale(ÇKP) per drejtuesin e veprimtarise, i cili mund
te jete ortaku i vetem, nje prej ortakeve, administrator ose nje person me kontrate per
nje periudhe te pakten 1 vjecare, atje ku ka seline subjekti dhe ky person do te kete
kontrate me subjekte qe nuk i kalon 36 mjete transporti.

Shenim: Ne transportin rrethqytetes kur ka vetem nje mjet subjekti nuk duhet CKP dhe ne
rastin e transportit per llogari te vet.
d)-Licenca origjinale e leshuar nga bashkia.

1- Leje e qarkullimit
2- Certifikata e kontrollit teknik te mjeteve
3- Aktvleresimi ne plotesimin e kushteve te komoditetit ne transportin e udhetareve
brenda vendit.
4- Certifikata e kalibrimit te tahografit.
5- Rregjistrimi i mjeteve ne QKB
6- Police sigurimi se pronari/perdoruesi e mjetit te transportit ka lidhur kontraten e
sigurimit, sipas ligjit nr.10076 date 12.2.2009 , te ndryshuar qe perfshin:
&- sigurimin e udhetareve nga aksidentet ne transportin publik
&-sigurimin e pergjegjesise se pronarit ose perdoruesit te mjetit, per demet e
shkaktuar paleve te treta.
Dokumentat fotokpje te noteruar.

1.- Leja e drejtimit per drejtusin e mjetit, me kategorite perkatese per mjetin qe drejton.
2.- Certifikata e aftesise profesionale ne perputhje me udhezimin nr. 3606/2 date
28.10.2011.

3.- Ne rastin e sherbimeve te rregullta subjekti duhet te kete agjensi transporti per sherbim
brenda vendit ose kontrate me nje agjensi transporti.
4. Vertetim per shlyerje e taksave vendore dhe detyrimeve tatimore.
5.- Vertetim per shlyerjen e sigurimeve shoqerore.