Ankese Projekt Star

stema_100
Hapi IHapi IIHapi IIIHapi IVHapi V

Paraqitja e aplikimit:

 1. Çfarë veprimesh duhet të ndjekë qytetari për të kërkuar këtë shërbim në Bashki? Plotëson ndonjë formular apo drejtohet verbalisht?

Qytetari ploteson formular-ankese prane Drejtorise se Informacionit dhe Marredhenieve me Publikun (D.I.M.P)

 1. Çfarë dokumentesh paraqet qytetari?

Dokument pronesie(kopje)+ ID

Protokolli në hyrje:

 1. Çfarë veprimesh kryen specialisti i protokollit? Protokollon ankesen me nr rendor te radhes
 2. Ku e dërgon kërkesën e qytetarit? Pasi protokollohet,ankesa dergohet per delegim tek Titullari.

Përpunimi i dokumentacionit:

 1. Kush e cakton strukturën përgjegjëse (drejtori/sektor/zyrë etj.) për ndjekjen e këtij shërbimi? Titullari
 2. Nëse ky shërbim kalon në disa struktura përgjegjëse, cilat janë veprimet që kryen secila prej tyre? Secila drejtori shqyrton ankesen dhe del me nje pergjigje zyrtare.
 3. Si veprohet në rastet kur ka nevojë për plotësim dokumentacioni nga ana e qytetarit? I telefonohet qytetarit per ti shpjeguar se cfare dokumenti duhet te plotesoje. 
 1. A hartohet një dokument përgjigje për qytetarin? Nëse po, çfarë lloj dokumenti prodhohet?Po hartohet dokument zyrtar si pergjigje ndaj qytetarit.
 2. A firmosin të gjitha strukturat në dokumentin e përgjigjes? Po kryetari? Po,struktura dhe Kryetari
 3. A ka pagesë ky shërbim? Nëse po, çfarë rruge ndiqet për kryerjen e pagesës? Cila strukturë përgatit faturën?Jo

*Këto pyetje janë orientuese, mund të shtoni edhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me procedurën e ofrimit të shërbimit.

Mund t’i referoheni shembullit bashkëngjitur në e-mail (Licencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta rreth qytetës të transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit.)

Protokolli në dalje:

 1. Çfarë veprimesh kryen specialisti i protokollit? Pasi dokumenti firmoset nga Kryetari i Bashkise,merr vulen e institucionit ne protokoll dhe eshte gati per dorezim tek aplikanti.

Dorëzimi i përgjigjes:

 1. Si e merr përgjigjen qytetari? Paraqitet në Bashki apo ka mënyra të tjera? Qytetari paraqitet ne Bashki ose dergohet me poste.
 2. A firmos ndonjë dokument qytetari që vërteton marrjen e përgjigjes?Po,firmos ne librin e dorezimit.

Shkarko dokumentin : Ankese