Aplikim per Transport Mallrash per te trete

stema_100

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VLORË

DREJTORIA E INFRASTRUKTURES DHE ZBATIMIT TE PROJEKTEVE

 

KERKESAT PER TRANSPORT MALLRASH PER TE TRETE

A-Reputacion te mire
B-Gjendje te pershtatshme financiare
C-Kompetence profesionale
D-Gjendja teknike

Aplikimi :

1- Kerkese autodeklarimi
2- Nipti +QKR (statute, akti I themelimit)
3- Niptet sekondare te cdo mjeti
4- Vertetim nga Tatim Taksat e Bashkise Vlore, nga Tatim Taksat e Rrethit
5- Vertetim nga Sigurimet Shoqerore (shoqerine dhe te punesuarit)
6- Deshmi penaliteti (administratori apo drejtuesi teknik)
7- Dokument i zoterimit te kopetences profesionale( ÇKP)-kontrate dhe deshmi penaliteti te
personit( personi me kontrate duhet te jete ne seline e subjektit, duhet te jete ne tre ndermarrje
dhe jo me shume se 36 mjete).
8- Bilanci+pasqyrat finciare
9- Gjendja financiare, vertetim nga banka (bilanci vjetor, fondet qe ka , depozitat
bankare,kredite, asetet, prona te subjektit).
Ka ne dispozicin kapital: per mjetin e i pare 60 000 dhe te tjeret 30 000( vertetim Bankar
10- Gjendja teknike

Per te gjithe mjetet:

  • Leje qarkullimi
  • Kontrate
  • Kontroll teknik
  • Siguracioni
  • Patente
  • Tahograf

Shenim:Te gjitha dokumentat fotokopje te noterizuar