Kerkese e Pergjithshme Projekt Star

stema_100 Kërkese e përgjithshme:per nderhyrje,qe nuk kerkojne leje ndertimi(neni 6)

Hapi IHapi IIHapi IIIHapi IVHapi V

Paraqitja e aplikimit:

 1. Çfarë veprimesh duhet të ndjekë qytetari për të kërkuar këtë shërbim në Bashki? Plotëson ndonjë formular apo drejtohet verbalisht?

Qytetari ploteson formular kerkese prane Drejtorise se Informacioni dhe Marredhenieve me Publikun.

 1. Çfarë dokumentesh paraqet qytetari?Kerkesen,dokumentet e prones,fotografi,ID

Protokolli në hyrje: 

 1. Çfarë veprimesh kryen specialisti i protokollit?

Protokollon kerkesen me nr rendor te radhes.

 1. Ku e dërgon kërkesën e qytetarit?

Pasi protokollohet kerkesa dergohet per delegim tek Titullari

Përpunimi i dokumentacionit:

 1. Kush e cakton strukturën përgjegjëse (drejtori/sektor/zyrë etj.) për ndjekjen e këtij shërbimi? Titullari (personi i deleguar)
 2. Nëse ky shërbim kalon në disa struktura përgjegjëse, cilat janë veprimet që kryen secila prej tyre? Secila strukture shqyrton kerkese dhe del ne nje perfundim.
 3. Si veprohet në rastet kur ka nevojë për plotësim dokumentacioni nga ana e qytetarit?I telefonohet qytetarit dhe i shpjegohet per plotesimin e dokumenteve shtese.
 4. A hartohet një dokument përgjigje për qytetarin? Nëse po, çfarë lloj dokumenti prodhohet? Po hartohet nje dokument pergjigje zyrtare e perpiluar nga struktura perkatese,me firm te konceptuesit,kalon per firm te Kryetari dhe ne fund merr vulen e institucionit ne protokoll.
 5. A firmosin të gjitha strukturat në dokumentin e përgjigjes? Po kryetari?Po
 6. A ka pagesë ky shërbim? Nëse po, çfarë rruge ndiqet për kryerjen e pagesës? Cila strukturë përgatit faturën?Jo

*Këto pyetje janë orientuese, mund të shtoni edhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me procedurën e ofrimit të shërbimit.

Mund t’i referoheni shembullit bashkëngjitur në e-mail (Licencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta rreth qytetës të transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit.)

Protokolli në dalje:

Çfarë veprimesh kryen specialisti i protokollit? Pasi dokumenti firmoset nga Kryetari i Bashkise,protokollohet,merr vulen e institucionit dhe eshte gati per dorezim tek aplikanti.

Dorëzimi i përgjigjes:

 1. Si e merr përgjigjen qytetari? Paraqitet në Bashki apo ka mënyra të tjera?Qytetari paraqitet ne Bashki ose me poste.
 2. A firmos ndonjë dokument qytetari që vërteton marrjen e përgjigjes?Po firmos tek libri i dorezimit.

Shkarko dokumentin :  Kerkese e Pergjithshme