E drejta e Ankeses dhe Vrejtjeve ne lidhje me sherbimet

E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet
Formulari i ankesës për shërbimet publike bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi pranë
Drejtorisë së Informacionit dhe Marrëdhënieve me Publikun me postë në adresën:
Bashkia Vlorë, Sheshi “ 4 Heronjtë”, ose me postë elektronike në adresën info@vlora.gov.al
duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.

Formular  ankese.

ANKESE

Drejtuar: Bashkisë Vlorë

Bazuar në: Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë

Emri / Mbiemri :

Adresa:

Qyteti :

Telefon/cel:

 E-mail:      

 

 

 

Identifikoni saktë Drejtorinë/Njësinë Administrative/Institucionin e varësisë ndaj të cilit ankoheni.

 

Përshkruani çdo veprim të pretenduar si shkelje nga Autoriteti Publik dhe nëse dispononi dokumente bashkëlidhini ato.

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 (Data)     _________________________

(Firma)    _________________________

Ne nuk mund të pranojmë ankesën nëse nuk është nënshkruar.

 

Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

E rëndësishme

Dërgimi i ankesës elektronikisht ose me postë kërkon bashkëlidhur një kopje të kartës së identitetit .