Njoftim per nismen vendimmarrese me pjesemarrje

Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

Projekt aktin dhe relacionin shpjegues për tu konsultuar me publikun mund ta gjeni në faqen e internetit  – Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje.
Brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit publik, mund të dorëzoni komente dhe rekomandime me postë në adresën: Bashkia Vlorë, Sheshi “4 Heronjtë”, Vlorë ose me postë elektronike në adresën: albana.naci@vlora.gov.al.  Vendi, data dhe ora e konsultimit me publikun është në faqen zyrtare të internetit http://vlora.gov.al/pjesmarrja-qytetare-ne-vendim-marrje/ – Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje.