Informacionet dhe dokumentet qe kerkohen shpesh

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh

Çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik.

Prane Drejtorise se Informacionit dhe Marredhenieve me Publikun duke ju referuar regjistrit te kerkesave per informacion rezulton se numri me i madh i kerkesave nga ana e subjekteve kerkues dhe qytetareve eshte per kopje dokumentacioni dhe informacione te ndryshme.