NJOFTIM PËR SHPËRNDARJEN E APARTAMENTEVE 2+1

                                                                             

 

_________________________________ _________________________________

R E P U B L I K A  E  SH Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

KOMISIONI I STREHIMIT

 

NJOFTIM

 

 

 

Njoftohen qytetarët që janë miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Vlorë Nr.6, datë 29.01.2024 “Për miratimin e listës së familjeve dhe individëve, që përfitojnë banesë me kosto të ulët në apartamentet e ndërtuara nga Enti Kombëtar i Banesave  në lagjen “Kushtrimi”  tek ish-frigoriferi Vlorë” për të përfituar apartament me strukturë (2+1), të paraqiten pranë Pallatit të Kulturës “Labëria” ditën e premte, ora 10.00 për të marrë pjesë në hedhjen e shortit për shpërndarjen e apartamenteve sipas skemës së vendosjes të përcaktuar nga Enti Kombëtar i Banesave.

You may also like...