Category: Njoftime

NJOFTIM PËR TATIMPAGUESIT

NJOFTIM PËR TATIMPAGUESIT

I nderuar taksapagues! Administrata Tatimore e Bashkise Vlorë, në zbatim të legjislacionit tatimor në Republikën e Shqipërisë dhe V.K.B-së nr. 79, datë 02.12.2021’’Për disa ndryshime në V.K.B-në nr.88,datë 24.12.2020 Për miratimin e taksave dhe...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST PERSONELI”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST PERSONELI”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendeve të lira në pozicionin “Specialist Personeli” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me...