Procedura e marjes dhe shqyrtimit te komenteve dhe rekomandimeve

Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankim në lidhje me konsultimin publik

Në mbështjetje të nenit 15, të ligjit ne.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, palëve të interesuara për të marrë pjesë në konsultimin publik, u jepet kohë e arsyeshme për të dhënë komentet dhe rekomandimiet e tyre:
•brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për proçesin e njoftimit paraprak
•brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për proçesin e njoftimit e të konsultimit publik
•për akte të rëndësishme afati zgjatet deri në 40 ditë.

Palët e interesuara, komentet dhe rekomandimet e tyre mund ti dërgojnë në info@bashkiavlore.gov.al, albana.naci@vlora.gov.al ose me postë në adresën Bashkia Vlorë, Sheshi “4 Heronjtë”, Vlorë.

Komentet dhe rekomandimet, grumbudhohen nga koordinatori i njoftimit dhe konsultimit publik, në mënyrë të strukturuar dhe transparente. Shqyrtimi i tyre, kryhet nga bashkia, e cila vendos për pranimin ose refuzimin e rekomandimeve. Nëse rekomandimet nuk janë pranuar, bashkia paraqet një përmbledhje të arsyeve të mospranimit.

 

Ne lidhje me Degjesat publike te organizuara nga data 13.09.2022-22.09.2022  mbi programin Buxhetor Afat-Mesem 2023-2025 si dhe planifikimi per projekt buxhetin e vitit 2023 per Bashkine Vlore gjeni me poshte minutat e takimit per secilen degjese ne 5 Rajone dhe 4 Njesi Administrative te Bashkise Vlore :

Kliko per te shkarkuar Degjesen e Rajonit 1

Kliko per te shkarkuar Degjesen e Rajonit 2

Kliko per te shkarkuar Degjesen e Rajonit 3

Kliko per te shkarkuar Degjesen e Rajonit 4

Kliko per te shkarkuar Degjesen e Rajonit 5

Kliko per te shkarkuar Degjesen e Njesise Administrave Orikum

Kliko per te shkarkuar Degjesen e Njesise Administrave Shushic

Kliko per te shkarkuar Degjesen e Njesise Administrave Qender

Kliko per te shkarkuar Degjesen e Njesise Administrave Novosel

 

 

Per cdo koment ose sugjerim dergoni e-mail ose paraqisni problematikat tuaja prane institucionit te Bashkise Vlore brenda afateve ligjore .