NJOFTIM PËR TATIMPAGUESIT

NJOFTIM

nderuar tatimpagues!

Drejtoria e Ardhurave Vendore Bashkia Vlorë,bazuar ligjin nr. 9632, datë  30.10.2006  “Pwrsistemin e taksave vendore i ndryshuar, ligjit nr. 9920,datë 19.05.2008 Për procedurat tatimore Republikën e Shqipërisëi ndryshuar si dhe Vendimine Këshillit Bashkiak nr. 96, datë 07.12.2023Përmiratimin e taksave dhe tarifave vendore territorin e Bashkisë Vlorë”, ju njofton se:

bazë nenit 23, 68 dhe 69 ligjit nr. 9920, datë19.05.2008 Për procedurat tatimore Republikën e Shqipërisëi ndryshuar, administrata tatimore ka kryervlerësimin tatimor për çdo tatimpagues, njoftimvlerësime cilat janë përcjellë zyrtarisht nëpwrmjetPostës Shqiptare.

Afati i pagesës për detyrimet tatimore ështëdata 20 prill 2024 miratuar me V.K.B nr. 96, datë07.12.2023

Në rast të mungesës së njoftim vlerësimit, jeni të lutur të paraqiteni pranë Drejtorisë sëtë Ardhurave Vendore për tërhequrdetyrimet e subjektit tuaj.

Bazuar nenin 114, ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 Për procedurat tatimore Republikën e Shqipërisëindryshuar, Tatimpaguesi, i cili nuk arrin , brendaafatit parashikuar për pagesë, paguajë shumën e detyrimit tatimor, detyrohet paguajë një gjobë, barabartë me 0,06 për qind shumës detyrimit papaguar për çdo ditë, gjatë cilës pagesa nuk ështëkryer. asnjë rast, gjoba nuk llogaritet për njëperiudhë gjatë se 365 ditë kalendarike.

Ju faleminderit për kontributin tuaj!

DREJTORIA E TË ARDHURAVE VENDORE

BASHKIA VLORË

You may also like...