Njoftim për verifikimin paraprak – ​Drejtor në Drejtorinë e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Njoftim për verifikimin paraprakDrejtor në Drejtorinë e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit

zbatim nenit 26, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut III VKM nr. 242, datë 18.03.2015, Për plotësimin e vendeve lira kategorinë e ulët dhe mesme drejtuese, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar konkurrimin me procedurën e lëvizjes paralele:

1. Znj. Aulona Veizi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...