SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST PERSONELI”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendevelira pozicionin “Specialist Personeli” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fitues për këtë pozicion:

1. Sildi  Gjika      87 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...