Plan Zhvillimi Vlorë

Plan Zhvillimi Vlore

Rregullore

Vlora harta e zonave dhe objekteve historike te propozuara

Vlora

Vlora 18-j 10

Vlora 18d Harta e zonave poleve korridoreve ekonomike

Vlora 19a Infrastruktura Furnizimi me uje

Vlora 19b Infrastruktura_Ujrat e zeza

Vlora 19d Infrastruktura Energjia

Vlore – 18a Ηarta e 5 sistemeve territoriale

Vlore – 18b Harta e kategoritë bazë të përdorimit të tokës të propozuara

Vlore – 18c-I Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara

Vlore – 18c-II Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara (Dellinje-Poro)

Vlore – 18c-III Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara (Novosela-Bishani-akerni-aliban-fitore)

Vlore – 18c-IX Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara (dukat-dukat fshat)

Vlore – 18c-VI Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara (Risili-Sherishte-Xhyerine-babice)

Vlore – 18c-VII Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara (Vlore plazh-rradhime)

Vlore – 18c-VIII Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara (Orikum-Tragjas)

Vlore – 18e Harta e mënyrave të ndërhyrjes të propozuara

Vlore – 18f-I Harta e tipologjisë të ndertimeve

Vlore – 18f-II Harta e tipologjisë të ndertimeve

Vlore – 18h Harta e zonave me prioritet zhvillimi dhe zonave subjekt i PDV

Vlore – 18i Harta e njesive strukturore

Vlore – 19c Rrjeti rrugor dhe vendparkimeve publike të propozuar

Vlore – 19e Hapësirave publike, rrugëve të biçikletave dhe kembesore të propozuar

Vlore_21

VSM VLORE

You may also like...